Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: nazareth
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Ekßan Nazareth pyls Engels Gabriels
Te mäkkläie tur Je§u~ no Nazareth A ij
Ekßan Nazareth pyls Jo`de zemmen
täs Pilles Nazareth Exkan tho Jude §emme vs to
czirdei§che ßacköte JE§us{JE§usno} no Nazareth §cho wete J§pö§tys
vs Galileam Exkan ßouwe Pille Nazareth Beth
tas gaya ar tims Semmen vnde naetce exkan Nazareth vnde by tims packlou§yx Vnde wynge Mathe
te JE§us no Nazareth edth tur czetczen Vnd tas §outce vnd ßatcy JE§u
The adbildey tam JE§um no Nazareth JE§us ßatcy
JE§um no Nazareth JE§us adbildey es e§me yums
kläth §tawey Schis by arridtczan ar JE§u no Nazareth Tad ßatcy the vs to Nhe es tu winge Maetceklis
Galwe Beth tur by ta raxtitcz JE§us no Nazareth tho Jude Köninx Scho Wür§§eraxte laßi
yums yuus meckleeyet JE§um nho Nazareth tho
JE§um nho Nazareth §waidis gir ar tho §weete Garre
Beth the ßatcy vs tho thas nho JE§u nho Nazareth Katters tur by wens Prophetcz warrens no darbims
yums yuus meckleeyet Je§um no Nazareth to kru§tan ßi§te tas gir auxkam czeles vnde nhe g
Je§um no Nazareth §waidis gir ar to §weete Garre
no Je§u no Nazareth katters tur by wens Prophetz
täs Pilles Nazareth exkan to Judde §emme vs to
czirdei§che ßacköte Je§us no Nazareth §cho wete
atkal vs Galileam exkan ßouwe Pille Nazareth Beth tas Bherns auga vnde tappe §tippris exkan
Vnd tas gaya ar tims §emmen vnde naetce exkan Nazareth vnd by tims packlou§yx Vnd wynge
the tham Je§us no Nazareth edth tur §etczen
yuus The adbildey tam Je§um no Nazareth Je§us
ßatcy Je§um no Nazareth Je§us adbildey es
Je§u no Nazareth Tad ßatcy the vs to Nhe es tu
winge galwe Beth tur by tha raxtytcz Je§us no Nazareth tho Judde Köninx Scho
lied§e ar teem und nahze eek§chan Nazareth und
Juhds Semmes no Nazareth us Jeru§alem Ba§niza` ghribbädams
Dählu no Nazareth Ta tre§ścha Deena gir ta Kah§as=Deena Turr nahk
raxtijuśchi gir JE§um Jo§epa Dählu no Nazareth ka taß Ewangeli§ts Jahnis raxta śawa Ghramata pir
neeku turrähtz Tee Nammneeki eek§chan Nazareth to śautze{śautzo}
Tad §tah§tija tee tam JE§us no Nazareth eijohtz
dauds śatziet d§irrdi tu JE§u no Nazareth Marias Dähls tu
tu JE§u no Nazareth ka tu §tippre titzi tay Ballxni kattru tu
ghribb tick dauds śatziet D§irrdi tu JESV no Nazareth tu
tam arrid§an ka taß JE§us no Nazareth tahds leels Wiers
ghann ghribb taß JE§us no Nazareth ka{ko} to buhß par to ih§tänu
Wahrds gir Nazareth py weenas
mums attkal ka JE§us no Nazareth taß ih§täns Me§śias und
Pily Galileeŗo Semmeh tha kluh§t śaukta Nazareth Taß Ewangeli§ts Mattheus śacka tam Pa§śaules Pe§t
No tahß Pils Nazareth kļuh§t Chri§tus śauktz Nazarenus
Juddi warreja da§chade nomaniet ka JE§us no Nazareth ka
ka to JE§um no Nazareth To pahrmätt teem arri taß Kungs
Jahni śajembt par Pa§śaules Pe§titaju taß JE§us no Nazareth teem nhepa=ticka
juhß mecklejeeta JE§um no Nazareth katters
śacka taß §wähtz Enghels Juhß mecklejeeta JE§um no Nazareth katters py Kru§tu śi§ts by taß gir auk§cham zehle
Kaß Bett tee śatzija us to Taß no JE§u no Nazareth katters by weens Proweetz warrähns no
tahs Pills Nazareth Juddo§emmeh Dawida Pilly
śawu Pili Nazareth Bett tas Bährns augha und

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015