Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: nazaretes
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

likke to wirs Kru§tu un tur bij rak§tihts JESUS NO NAZARETES TAS ĶENJŅSCH TO JUDDU
Un at§tahjis no Nazaretes nahze un mahjoja Kapernauma^ weena^ Pilsśata^ Juh
tee Ļaudis śazzija Śchis irr JE§us tas Praweets no Nazaretes eekśch Galilejas
Un tas notikkahs tanni^s Deena^s nahze JE§us no Nazaretes eekśch Galilejas un tappe no Jahņa kri§tihts Jard
śazzidams Waj kas mums ar tew irr jadarra JE§u no Nazaretes Eśśi tu nahzis muhs nomaitaht Es tew pa§ih§tu kas
Un kad tas d§irdeja ka JE§us no Nazaretes eśśohts eeśahze tas śaukt un śazziht JE§us tu Daw
ja us tahm Ne isbih§teetees juhs meklejaht JE§u no Nazaretes kas Kru§ta^ śi§ts bija tas irr augścham zehlees u
Jo mehs eśśam d§irdejuśchi wiņņu śakkam JE§us no Nazaretes nopoh§tihs ścho Weetu un pahrwehrtihs tahs Eera§c
mann peenahktu daud§ tam Wahrdam ta Kunga JE§us no Nazaretes pretti darriht
wiņņi atbildeja tam JE§us no Nazaretes eijohts śezzen Tad
tad Bet tee śazzija us wiņņu Tas no JE§us no Nazaretes kas
Pilsśata Nazaretes us Judu§emm us Dahwida Pilsśatu Betleme
JE§us no Nazaretes ścho Weetu ispoh§tihs in tohs Eelikkumus ko Mo§us

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015