Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: na§aretes
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Tad nogahje ir Ja§eps no Galilejas no ta Pilsśata Na§aretes uhs Juddo=Semmi uhs Dahwida Pilsśatu Betleme Wahr
Un wiņśch nogahja ar teem lihd§ un nahze eekśch Na§aretes un bija teem paklauśigs Bet wiņņa Mahte paturreja
śazzidams waj kas mums ar tew jadarra JE§us no Na§aretes Eśśi tu nahzis muhs nomaitaht Es pa§ih§tu tewi ka
Un wiņņi atbildeja tas JE§us no Na§aretes eijus śezzen
to eśśam mehs atradduśchi JE§u to Dehlu Jah§epa no Na§aretes
Un Natana`e`ls śazzija uhs to Warrig arri no Na§aretes kahds Labbums buht Wihlipps śazzija uhs to Nahz u
tu Kungs un wiņśch śazzija us man Es eśmu JE§us no Na§aretes ko tu waija

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015