Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: muhsa
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Pa muhśa pusśe
Mehtra Kaķķa=Mehtra Muhsa
Ņamana Namana Namglis Muhsa leela uppe
No murrinaht Muhsa
Ņamana Namana Namglis Muhsa leela
Un tee śazzija śawa^ §tarpa^ Ne ded§e muhśa Śirds eekśch mums kad wiņśch ar mums runnaja uhs
m kas śawas Dwehśeles irr nodewuśchi par to Wahrdu muhśa Kunga JE§us Kri§tus
hs juhśo Leeliśchana eśśam ittin ka` juhs arrid§an muhśa ta Kunga JE§us Deena^
Jo juhs §innat to Schehla§tibu muhśa Kunga JE§us Kri§tus ka tas baggats buhdams juhśo
la§tiba lai irr jums un Meers no Deewa ta Tehwa un muhśa Kunga JE§us Kri§tus
Ka tas Deews muhśa Kunga JE§us Kri§tus tas Tehws tahs Gohdibas jums
tas labbad lohku es śawus Zeļļus preekśch ta Tehwa muhśa Kunga JE§us Kri§tus
Pateikdami alla§chiņ par wiśśeem eekśch ta Wahrda muhśa Kunga JE§us Kri§tus Deewam un tam Tehwam
Ta Schehla§tiba muhśa Kunga JE§us Kri§tus lai irr ar jums wiśśeem Amen
Pa muhśa Pusśe
Stenneht pehz tew muhśa Śirds stenn
śittahs laid muhśa Śirds ne mittahs Pehz tewim ślahpt in śaukt
in Aśśinims Je§us Chri§tus tawa weeniga Dehla muhśa Kunga eśśi baŗŗojs
Parahdi mums tawu Schehla§tibu ka` muhśa Zerriba us tew §tahw
3 Tas Ganniklis in Siślis muhśa Ganna Muhs eepreezina in pahrmahza
3 Tas Speeķis muhśa Ganniņņa Muhs norahj in muhs remde Tas
Taws Wahrdiņ§ch muhśa Barribiņņ' Tohp gremmohts muhśa^s Śirdi^s
In Paligs neekurr atrodahs Laid muhśa Śirds gann behdajahs
DEews Kungs irr muhśa §tippra Pils
Ta` irr muhśa Dwehśele isbehguśi Tas Walgs irr puśchu in mehs e
Ne dohd mums klauśiht śchim jeb tam Nei muhśa Prahta Padohmam
muhśu Grehku dehļ Ka mehs tik peepe§ch mir§tam Ja muhśa nikna D§ihwośchann' Tak tewi §pee§ch ka tu pehz m
Kam gribbi muhśas Aśśinis Wai tihk tew muhśa Nahwe Kas mirris
12 Kad muhśa Stundiņa pee=eet klaht Ka tad muhśa Tizziba mohdr
12 Kad muhśa Stundiņa pee=eet klaht Ka tad muhśa Tizziba mohdriga
Tehws Jo muhśa Staigaśchana irr pee tewi Ścheitan mums ne
AK ka` behdiga irr muhśa D§ihwośchana Ścheitan wirś śchihs Semmes
3 Kungs Deews tu muhśa Glabbaśchana eśśi Tawu Paligu mums
6 Red§' ka` śawih§t Suhd in isśchķih§t Wiśśa muhśa Laima Ka śew
7 Red§' ka` śawih§t Suhd in isśchķih§t Wiśśa muhśa Gohdib' Ko
tohs d§ihwus in miŗŗoņus zaur ta paścha tawa Dehla muhśa Kunga Je§u Kri§tu Nahw in ŗuhktahms Mohkahms Amen
Radditaju muhśa Śirds §tahw
irr muhśa Deewa Teikśchana Muhśa Deewa Teikśchana
7 Ak Je§us Kri§tus pehz tew muhśa Śirds §tenn Leez labba red§eht
3 Kad muhśas Azzis aismeegahs Laid muhśa Śirds tad modrejahs
Deews taws Wahrds irr muhśa Pils
Kas gribbedams laid ruhdina Tu paleez muhśa Preeziba
Leetu ka muhśa Semme zaur tawu Śwehtibu ar Augļeem
Ka muhśa Semme śawus krahśchņus Augļus dohd
labba darra ka muhśa Semme
4 Pahr leeku pilna irr muhśa Dwehśele to gre§no Apśmeeśchanas
Kohka ne§t bij Dohd mums ka muhśa Śirds eekśch tahdas Tizzibas
uhswarrejs irr ka tas muhśa Taiśniba In D§ihwośchana
2 Tu muhśa Prahta Gaiśchumiņ§ch Mahz ka tohp at§ihts Je§uliņ
Zaur to Śirds dibbenigu Schehla§tibu muhśa Deewa zaur ko muhs apraud§ijs

 

 

1 2

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015