Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: mo§us
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

un rahdais tam Pree§teŗam un uppure to Dahwanu ko Mo§us pawehlejis teem par Leezibu
Un red§i tad rahdijahs teem Mo§us un Elias tee runnaja ar tha
Śakka tee us wiņņu Ka irr tad Mo§us pawehlejis weenu Atśchķirśchanas Grahmatu doht un
Śakka wiņśch us teem Mo§us irr jums juhśas Śirds Zeetibas dehļ Waļļu dewis n
Śazzidami Mahzitais Mo§us irr śazzijis Ja kas mir§t un tam Behrno newa tad
Śazzidams Us Mo§us Krehślu irr śehdejśchi tee Rak§ta=Mahzitaji un Wa
Pree§teŗam un atneśśi par tawu Śchķih§tiśchanu ko Mo§us irr pawehlejis wiņņeem par Leezibu
Jo Mo§us irr śazzijis Gohda tawu Tehwu un tawu Mahti un ka
et wiņśch atbildeja un śazzija us teem Ko irr jums Mo§us pawehlejis
Bet tee śazzija Mo§us irr Waļļu dewis weenu Atśchķirśchanas=Grahmatu ra
Mahzitajs Mo§us irr mums rak§tijis ja weenam Brahlis mir§t kas Śe
i neģģ` eśśaht juhs laśśijuśchi eekśch to Grahmatu Mo§us ka Deews pee tha Kruhma us to runnajis śazzidams
kad tahs Deenas wiņņas Śchķih§tiśchanas nahze pehz Mo§us Bauślibas neśśe tee wiņņu eekśch Jeru§alemes ka t
tam Pree§teŗam un uppure pahr tawu Śchķih§tibu ko Mo§us pawehlejis irr teem par Lee§ibu
Un red§i diwi Wihri runnaja ar wiņņu kas bija Mo§us un Eljas
Abra`a`ms śazzija us to Teem irr Mo§us un tee Praweeśchi lai tee tohs klauśa
Śazzidami Mahzitajs Mo§us irr mums rak§tijs kad kam Brahlis mir§t ka ta Bra
Bet ka tee Mirroņi usmohdinati tohp to irr Mo§us arrid§an parahdijis pee ta Ehrśchu=Kruhma kad wiņ
Pehz eeśahkdams no Mo§us un no wiśśeem Praweeścheem is§tah§tija teem wiśśu
taļ bija notikt kas no mannim rak§tihts irr eekśch Mo§us Bauślibahm eekśch Praweeścheem un D§eeśmahm
hlipps atradde Natana`e`ļu un śazzija uhs to No ka Mo§us Bauśliba` irr rak§tijis un tee Praweeśchi to eśśa
Tapehz ittin ka` Mo§us Tukśneśi^ T§uhśchku irr pa=aug§tinajs ta` buhs ar
uhd§eśchu pee Tehwa tur irr weens kas juhs apśuhd§ Mo§us uhs ko juhs eśśat zerrejśchi
zzija JE§us uhs teem Pateeśi pateeśi es śakku jums Mo§us ne irr jums to Mai§i no Debbes dewis bet mans Teh
Neģģi Mo§us jums irr to Bauślibu dewis un ne weens no jums Da
Mo§us irr jums tapehz to Apgrai§iśchanu dewis ne ka ta
r jums tapehz to Apgrai§iśchanu dewis ne ka ta no Mo§us irr bet no teem Tehweem un juhs apgrai§at to Zilw
Ja Zilweks Śwehdeena^ to Apgrai§iśchanu dabbu un Mo§us Bauśliba ne tohp pahrkahpta ko juhs tad pahr mann
Un Mo§us Bauśliba^ irr mums pawehlehts tahdas ar Akmiņeem
Jo Mo§us irr us teem Tehweem śazzijis Tas Kungs juhśu Deew
ścho Weetu un pahrwehrtihs tahs Eera§chas ko mums Mo§us dewis irr
Tai paścha^ Laika^ d§imme Mo§us un bija weens it krahśnis Behrns preekśch Deewa k
Un Mo§us tappe mahzihts eekśch wiśśas Guddribas to Egipteŗ
Un Mo§us behd§e us ścho Wahrdu un tappe Eebuhweetis eekśch
Un Mo§us red§eja un brihnijahs pahr to Parahdiśchanu un ka
a`ma un tas Deews J§a`a`ka un tas Deews Jehkaba Un Mo§us śahze drebbeht un ne drihk§teja usluhkoht
Śchis irr tas Mo§us kas śazzija uhs teem Behrneem J§ra`eļa Weenu Praw
o ka juhs ne warrejat taiśni tapt zaur to Bauślibu Mo§us eekśch ścho paśchu wiśs kas tizz taiśnis tohp
hļus ja juhs ne tohpat apgrai§iti pehz to Bauślibu Mo§us ne warrat juhs pe§titi tapt
s peenahk tohs apgrai§iht un pawehleht to Bauślibu Mo§us turreht
ttu neneek śazzidams bes ween ko tee Praweeśchi un Mo§us irr runnajuśchi ka teem bij notikt
naja tohs us to Tizzibu no JE§us no tahs Bauślibas Mo§us un teem Praweeścheem no Rihta=Agruma lihd§ Wakkar
Jo Mo§us aprak§ta to Taiśnibu kas no tahs Bauślibas nahkah
Bet es śakku neģģ irr J§rae~l to śaprattis Mo§us tas pirmajs śakka Es padarriśchu juhs gau§chi d§i
Jo eekśch tahs Bauślibas Mo§us rak§tihts irr Tew ne buhs tam Wehrścham kas Labbi
tee Behrni J§rae~ļa ne warreja usśkattiht to Waigu Mo§us ta Spoh§chuma dehļ wiņņa Waiga kam bij mittetees
Un ne ittin ka` Mo§us kas us śawu Waigu weenu Apśeggu likke ka tee Behr
Bet lihd§ śchai Deenai kad Mo§us tohp laśśihts kaŗŗajahs tas Apśeggs preekśch wiņņ
gs irr tam kas wiņņu irr eezehlis itt ka` arrid§an Mo§us wiśśa^ Namma^
Jo śchis irr leelakas Gohdibas zeenigs ne ka Mo§us itt ka` tam kas to Nammu irr ustaiśijis leelaks G

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015