Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: mo§um
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

iśiśim mehs ścheitan trihs Buhdahs weenu Tew ohtru Mo§um un treśchu Eliaśam
u lai mehs taiśam trihs Buhdahs weenu Tew un weenu Mo§um un weenu Elijaśam
uhśchana un mehs darriśim trihs Buhdas tewim weenu Mo§um weenu un Elijaśam weenu ne §innadams ko tas runna
Jo ja juhs Mo§um tizzetut tad tizzetut juhs mann arrid§an jo wiņśc
arri mums Deewus kas muhśo preekścha^ ees jo śchim Mo§um kas muhs irr isweddis no Egipteŗu=Semmes ne §inna
Jo Mo§um irr no wezzeem Laikeem pa wiśśeem Pilsśateem śawi
Tomehr irr ta Nahwe waldijuśi no Adama lihd§ Mo§um arrid§an pahr teem kas ne bij grehkojuśchi ar wee
Jttin ka` nu Jannes un Jambres Mo§um pretti §tahweja ta` patt arrid§an śchee pretti §t
7 Wiņ§ch śawus Zeļļus Mo§um lizzis §innaht teem Behrneem
ohtru Mo§um treśchu Eliam To wehl runnajoht red§i tad apehnoj

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015