Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: mo§u
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Un teem parahdijahs Elijas ar Mo§u un runnaja ar JE§u kohpa^
Tad śazzija wiņśch us to Ne klauśa tee Mo§u un tohs Praweeśchus tad tee arri ne tizzehs kaut
Jo ta Bauśliba irr zaur Mo§u dohta ta Schehla§tiba un Pateeśiba irr zaur JE§u
Mehs §innam ka Deews uhs Mo§u runnajis irr bet to ne §innam mehs no kurrenes ta
śam d§irdejuśchi wiņņu Saimośchanas runnajam prett Mo§u un Deewu
Ścho Mo§u ko tee bij aisleeguśchi śazzidami kas tew irr zeh
ehweem Tukśneśi^ ittin ka wiņśch pawehlejis bij ar Mo§u runnadams ka tas wiņņu darritu pehz to Preekścha=
us Juddus kas §tarp teem Pagaņeem mahzi at§taht to Mo§u śazzidams ka teem ne buhs apgrai§iht śawus Behrnu
Jo uhs Mo§u śakka wiņśch Es gribbu §chehligs buht kam es §che
Un wiśśi irr us Mo§u kri§titi Padebbeśi^ un Juhŗa^
ņu śareebuśchi tomehr ne wiśśi kas no Egiptes zaur Mo§u irr isgahjuśchi
Kungs zaur Mo§u śawu mihļu Kalpu Us Sina'i paścha^ Kalna^ Galla^
śwehtu Wihru Mo§u ko wiśśa
tee Mo§u in tohs Prawetus Tad tee arri ne tizzehs kaut arr
Starpineeka Starpanahzeja Mo§u Bet weens Widdutajs
śim ścho d§irdejśchi Lah§tu=Wahrdus runnajam prett Mo§u in prett Deewu

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015