Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: mo§es
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

33 Ar Wahrdu taß Baußlis kattru Mo§es tay Nammi Jacob
18 Mo§es pilldiya tam tahs Rohkas vnd §waidiya to ar to §w
9 Vnd Mo§es laika` darriya wings vnd Cabels Jephunna Dähls
Dählß katters Debbe§śies gir Vnd ihten ka Mo§es eek§chan tahß Tuxne§śes weenu T§chuhßku pa=auxten
Teems gir Mo§es vnd tee Proweetes laid tee tohß pa§§chus
ta Ghaißma Vnd red§i tad paradiyahß teems Mo§es vnd Elias tee runnaya ar winju Bett Peteris adbil
pahrwehrs tahß dohtas Mahzibas kattrus mums Mo§es dewis gir Vnd tee §kattiyahß vs to wi§śi kattri t
töw Ba§nizaskungam vnd vppere to Dawanu kattru Mo§es pawheleyis gir par leezibu par teems Bett
19 Mo§es §cho Ackmini ka preek§cha §iem śitta
und pa=lied§eht ar śawu Śwähtu Gharru Amen MO§es Deewa Kalps raxta śawa` pirrma` Ghramata` zättort
Dels Katters exkan Debbes gir Vnde lidtcz kha Mo§es exkan to Tuxni§§e wene ßcuu§ke patczelis gir
Moczybes Abraham ßatcy vß tho Thems gir Mo§es vnde the Prophete{Propheie} Laide the thös pattes
mums Mo§es döuwis gir Vnde te luckoyas vs tho
gai§ma Vnde Rouge Tad paradyas thims Mo§es vnde Elias The treßeye ar tho Beth Petrus adbilde
vnde vppere tho Dawane Kattre Mo§es pawheleys
meckleja Vs śchahdu Deewa Pa=wehleśchanu jehme Mo§es śawu Śeewu und śawus Dählus und wedde tohß us
gir Ai§to ta leekahß brienigha Leeta 䧜oti Mo§es ghribbädams
śatzija Mehß ä§śam to att=radduśchi no kattru Mo§es und tee Proweeti gir raxtijuśchi JE§um Jo§epa
to Dahwanu kattru Mo§es pawehlejis gir par leezibu
ghrimm§tam Mo§es us Deewa Wahrdu ißwä§dams no Ägypteŗo=Semmes
nozirr§ti Bett Mo§es pa=mohdinaja Deewu ar śawu
Vnnd red§i tad rahdijahß teem Mo§es und Elias tee runnaja ar to Bett Pehteris adbilld
ścho śwähtu Ewangelio d§irrdam mehs ka Mo§es katters teeścham
pehtz śchahß Pa§śaules muh§cham nhe buhtu Mo§es und Elias attkal rahdijuśchees
Hor buhdams und taß Deewa=Kallps Mo§es nomirra us to
attradduśchi no kattru Mo§es Baußly unnd tee Proweetes
bett no weenu Śauju Semmes no Pie§chleem ka Mo§es mums to §tah§ta Deews darrija to Zillwäku no ween
to D§iewo ißrautz Vnnd ka Mo§es Tuxne§śy weenu
Teems gir Mo§es und tee Proweetes laid tee
mannems Ļaudeems tu ghann §inni ka Mo§es tawu Raddu
ißtapt ka Ghrehzeneex Mo§es taß śwähtz Wiers darrija wi§śas leetas pehtz Deew
reis Mo§es nhe warreja titzeht ka Deews buhtu dauds tuhxto§c
tad pawehleja Deews pehtz ka Mo§es by darriet weenu
us mums und wi§śeems Zillwäkeems bah§u§śees Mo§es Deewa Kallps nokahpdams no to Kallnu Sinai attne§
Kad tad nu Mo§es mums ar śawu Wahrdu nhe warr
Darrbu tahß Raddibas no kattru Mo§es raxta ka no Wackaru
Laika` Mo§es buhtu warrejis{warrejus} auxtz Kungs tapt py tha
Awis ghannija ka Mo§es śawas Śeewas Tähwa Awis ghannija
Winja Ba§niza` d§irrdeja Mo§es Deewu runnajam no to
taißnis und rahms gir Wings teitz Mo§es Deewa Kallps
śacka Mo§es ohtra` Ghramata` tre§ścha`=deßmita`
Ghaddus ka Mathu§alem ka Mo§es raxta pirma` Ghramata
d apghräkojeeß tad nahk taß barrgs §kummiegs Wiers Mo§es brähtz us töw und śacka Nolahdätam buhß buht tam
19 Mo§es §cho Ackmini ka preek§cha §iem śitta
ka Deews teem pa=wehļ Mo§es ar leeleem Dußmeem ißghaja no Warao to Koninju
patz Mo§es räd§ädams ka tee Bährni J§rael by no Sälltu
Je§us Chri§tus ścheitan tah śacka Ka Mo§es Tuxne§śy
tad by Mo§es weenu Ohds no Warru darriet und Tuxne§śy
gir Mo§es und tee Proweetes laid tee tohß pa§śchus
taß Mo§es Teh gir tee Engheļi Ļauni und Labbi Tee Ļauni Eng

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015