Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: marta
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Starp tahm bija Maria Maddaļa un Marta Jehkaba un Ja§epa Mahte un ta Mahte tho Dehlo Zeb
ht nahze wiņśch weena^ Pilsśatina^ bet weena Śeewa Marta Wahrda^ usņehme wiņņu śawa^ Namma^
Bet Marta ļohti darbojahs ar da§chadas Kalpośchanas un peeg
Bet JE§us atbildeja un śazzija uhs to Marta Marta tu darrees śewim daud§ Darba un Rai§as
Tad Marta d§irdejuśi JE§u nahkam gahja wiņņam pretti un Mah
Tad śazzija Marta uhs JE§u Kungs buhtu tu ścheitan bijis mans Brahl
Śakka Marta uhs wiņņu Es §innu ka tas augścham zelśees eekśch
anni^ Mee§ta^ nahzis bet bija wehl tai^ weeta^ kur Marta wiņņu ścha§tappe
E§us śazzija Nozelleet to Akmini śazzija uhs wiņņu Marta ta nomirruścha Mahśa Kungs wiņśch jaw śmird wiņśc
d padarrija tee wiņņam tur weenu Wakkar=Ehdeenu un Marta kalpoja un Lah§arus bija weens no teem kas ar wiņ

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015