Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: marias
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

8 Septembris id e§t vs ma§o Marias Deenu peekta` Mehne§śi
CHri§tum muh§śu Pe§titayu muh§chigu Deewu Marias Dählu teitzam mehs muh§chige Amen
Tahs §kie§tas Jumprawas Marias Dählu
Tas ghull eek§chan Marias klähpi
No Marias tahs §kte§tas Jumprawas Halle Halleluja
Czaur Deewa vnd Marias Dählu
No Marias tahs §kie§tahs Jumprawas
Gharru peed§immis no Marias tahs Jumprawas
manna Pehrle tu dahrx Wainax Pattee§śe Deewa vnd Marias Dähls weens auxts peed§imbtz Konings Manna
attre wu§§e pa§§oule nhe apthwere Thas gull exkan Marias kleepia Tas gir wens Beerninx tappis maßis Katter
Un Jehkabs d§imdinaja Ja§epu to Wihru Marias no kuŗŗas peed§immis irr JESUS kas tohp nośaukts
Un Namma^ eegahjuśchi atradde tee to Behrnu ar Marias wiņņa Mahtes un me§damees pee Semmes peeluhd§e to
Neģģi wiņśch tas Amatneeks Marias Dehls un Jehkaba un Jo§a un Judaśa un Śihmaņa Bra
eekśch Luhgśchanas un Peeluhgśchanas ar Śeewahm un Marias JE§u Mahtes un ar wiņņa Brahļeem
Un tas apdohmadamees nahze pee ta Namma Marias Jahņa Mahtes kam Pawahrds bija Markus kur dauds b
Tahß §kie§tas Jumprawas Marias Dählu
No Marias tahß §kie§tas Jumprawas
peed§immis no Marias tahs Jumprawas
Tas ghull eek§chan Marias Klehpi
Deewa und Marias Dähls weens auxts peed§imbts Konings
No Marias tahs §kie§tas Jumprawas Halle Hall
ir Lieds weens Deews no Spehka in Goda No Marias tahs §chķie§tas Jumprawas ir weens pateeśi
Zaur Deewa und Marias Dählu
tahß Jumprawas Marias Schkie§tiśchanas pehtz to Baußlu
und Marias Dähls gir weens Preex wi§śahm Leetahm kattras
teeß Red§i kad śchiß Kungs no tahß Jumprawas Marias ka
Taß Kungs JE§us Chri§tus Deewa und tahß Jumprawas Marias Dähls gir weens Preex wi§śeem śwähteem Engheļeem
dauds śatziet d§irrdi tu JE§u no Nazareth Marias Dähls tu
Brieni§ke gir Wings śawas Mahtes tahß Jumprawas Marias Mee§śahs ee=jämbtz Ai§to
no tahß Jumprawas Marias Mee§śahm und A§śinim Zillwähx
chy Ghruhta=kļuhśchana tah śackoht tahß Jumprawas Marias und tha Zillwäka=tappśchana tha Kungha JE§u Chri§
Ścho Apghruhtenaśchanu tahß Jumprawas Marias nhe
Śwähts Gharrs tahß A§śino=Lah§śes tahß Jumprawas Marias no wi§śeem Ghräkeem §chkie§tijis unnd tad no tahm
darra to darra Chri§tus Marias Dähls ar weenu Wahrdu
śackoht Deewa und Marias Dähls gir weens Chri§tus und
§śchas Mehne§śis pehtz śawas Mahtes tahß Jumprawas Marias Mee§śahß ee=jämbts tad warr nu ick=kattris kam De
tahß Jumprawas Marias śawas Mahtes Mee§śahß eejämbtz
peed§immis no Marias tahß Jumprawas To Leetu
Jumprawas Marias Dähls gir Deewa Dähls unnd Deewa
Dähls gir Marias Dähls Kaß muh§cham tahdus Brienumus
§immuścho Behrninjo dehļ appack§ch tahß Jumprawas Marias §chkie§tu Śirrdi ee=jämbtz ghribbädams mahziet
ih§täns Zillwähx no tahß Jumprawas Marias peed§immis
Jumprawas Marias Mee§śahm unnd lickahß śöw tie§titeeß ka
Mahtes tahß Jumprawas Marias ihten tha
Deewa und Marias Dähls gir uskahpis usbrauzis
ri§tus teeścham Zillwäka=Bährns no tahß Jumprawas Marias peed§immis zeetis nomirris apracktz unnd attkal
Chri§tus Zillwäka Bährns no Marias tahß Jumprawas peed§immis
Marias Dähls zaur śawu Auk§chamzell§chanu wi§śus śawus
no Marias tahß Jumprawas ihten tah titzam
Dähls ih§täna` Laika` no Marias tahß Jumprawas

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015