Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: makedoniju
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

śchanu bij red§ejis tudaļļ meklejam mehs iseet uhs Makedoniju nomannidami ka tas Kungs muhs bij ataizenajis tee
hahs Leetas bij pabeigtas apņehmahs Pahwils Garra^ Makedoniju un Akaju pahr§taigaht un uhs Jeru§alemi eet śazzi
Un uhs Makedoniju śuhtijis diwi kas tam kalpotu Timoteju un Era§tu
un tohs apśweizinajis isgahje wiņśch §taigadams us Makedoniju
Siriju un wiņśch apņehmahs atpakkaļ gree§tees zaur Makedoniju
Un zaur jums uhs Makedoniju eet un atkal no Makedonijas pee jums nahkt un no
es tew eśmu paśkubbinajis Ewe§a^ palikt kad es uhs Makedoniju gahju ka tu zittus pa§kubbinatu ne kahdu zittu Ma

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015