Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: makedonijas
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Un zaur jums uhs Makedoniju eet un atkal no Makedonijas pee jums nahkt un no jums pawaddihts tapt uhs Jud
mannu Truhkumu irr atweeglinajuśchi tee Brahļi no Makedonijas nahkuśchi un eśmu wiśskim śew paśchu jums gruht d
a us teem Korinteŗeem rak§tita no Wilippehm eekśch Makedonijas zaur Titu un Lukaśu
rid§an ka no Eeśahkuma ta Pree§as=Wahrda kad es no Makedonijas eśmu isgahjis ne weena Draud§iba śew mannim irr p
ch=Sihmes eśśat tappuśchi wiśśeem Tizzigeem eekśch Makedonijas un Akajas
o jums irr ta Kunga Wahrds ispaudis ne ween eekśch Makedonijas un Akajas bet arrid§an wiśśa^s Malla^s irr juhśo

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015