Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: mahriu
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Ka tas liktohs usrak§titees ar Mahriu śawu śaderretu Śeewu kas gruhta bija
Un tee nahze §teigdamees un atradde ir Mahriu ir Ja§epu un to Behrniņu Śille^ gulliśchu
Un Śihmeans śwehtija tohs un śazzija us Mahriu wiņņa Mahti Red§i śchis kļuh§t likts par Kriśchan
Un to śazzijuśi nogahja wiņņa un śauze Mahriu śawu Mahśu śleppen śazzidama Tas Mahzitajs irr śc
wiņņas Namma^ bija un winnu eepreezinaja red§edami Mahriu tudaļ zeļļam un is eijam gahja wiņņai pakkaļ śazz
Tad daud§ no teem Juddeem kas pee Mahriu bij nahkuśchi un red§ejśchi ko JE§us darrijis tiz
Apśweizinajeet Mahriu kas daud§ par mums irr darbojuśees
us Mahriu wiņņa Mahti Red§i śchis kļuh§t likts par
atradde tee to Behrnu ar Mahriu śawu Maht In me§damees
ka tas śawus Meślus dohdtu ar Mahriu śawu śaderretu Ga§pa§chu

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015