Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: mahrias
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

tas notikkahs kad Elih§abete to Śweizinaśchanu no Mahrias d§irdeja deedams lehze tas Behrniņśch wiņņas Meeś
Lah§arus Wahrda^ no Betahnias eekśch tahs Mee§tas Mahrias un Martas wiņņas Mahśas
izzis śluddinaht ka tawam Dehlam no tahs Jumprawas Mahrias Meeśahm bij zilwezigu Dabbu peejemt Mehs luhd§am
2 Kungs zaur tawu śwehtu Meeśu Kas no tawas Mahtes Mahrias nahze In tas Śwehts Aśśins Palid§ Kungs mums no w
rr peed§immis weens Behrniņ§ch weens Behrniņ§ch No Mahrias tahs śchķih§tas Jumprawas Alle=Alleluja
we Wiśśi lihd§ irr Kauna^ tappuśchi Zaur Deewa in Mahrias Dehlu
mums slaweht krahśchni Tahs śchķih§tas Jumprawas Mahrias Dehlu Tik tahlu ka` ta mihļa Śaule §pihd In
No Mahrias tahs śchķih§tas Jumprawas Irr weens pateeśi Zilwe
3 Ko wiśśa Paśaule ne aptwer Tas gull eekśch Mahrias Klehpi Tas
tahs Deenas tahs Śchķih§tiśchanas tahs Jumprawas Mahrias nahze pehz Mośus Bauślibas neśśe tee to
Mahrias Paśluddinaśchanas Deena^ jeb Deena tahs Eed§imśch
Wa§śaras Mahrias Deena^ jeb Mahrias Peemekleśchanas
Wa§śaras Mahrias Deena^ jeb Mahrias Peemekleśchanas
weizinaja Eli§abeti In tas notikkahs kad Eli§abete Mahrias Śweizinaśchanu d§irdeja deedams uhslehze tas Behr
is Siņņu doht In tee nahze §teigdami in atradde ir Mahrias ir Ja§epu in to Behrniņu JE§u Śille^ gulliśchu Be
Mahrias Śchķih§tiśchanas Deena^ ko Śwetśchu Deenu śauz
tahs Jumprawas Mahrias zeetis appakśch Panzia Pilata
bas in arrid§an pateeśs Zilweks no tahs Jumprawas Mahrias peed§immis irr mans Kungs kas mann pa§udduśchu in
tahs Jumprawas Mahrias mohzihts appakśch Panzia Pilata
no tahs Jumprawas Mahrias zeetis appakśch Panzia Pilata

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015