Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: mahria
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

da^ no Dahwida Zilts un tahs Juwprawas Wahrds bija Mahria
Un tas Eņģelis śazzija us tahs Ne bih§tees Mahria jo tu eśśi Schehla§tibu pee Deewa atradduśi
Tad śazzija Mahria us to Eņģeli ka buhs tam notikt es jo ne §innohs
Bet Mahria śazzija Red§ es eśmu ta Kunga Kalpone lai mann no
Un Mahria mettehs kahjop tanni^s Deena^s un §teid§ehs eet p
Un Mahria śazzija Manna Dwehśele teiz aug§ti to Kungu
Un Mahria palikke pee tahs pee trim Mehneścheem pehz gree§e
Bet Mahria paturreja wiśśus tohs Wahrdus tohs apdohmadama śa
Un tai bij weena Mahśa Mahria śauzama kas arrid§an nośehdahs pee JE§us Kahjahm
Bet weena Leeta irr waijaga Mahria irr to labbaku Daļļu isred§ejuśi kas no tahs ne t
Un tur bija Mahria Maddaļa un Jahņa un Mahria Maddaļa un Jahņa un Ma
Un tur bija Mahria Maddaļa un Jahņa un Mahria Maddaļa un Jahņa un Mahria Jehkaba Mahte un tahs
a Maddaļa un Jahņa un Mahria Maddaļa un Jahņa un Mahria Jehkaba Mahte un tahs zittas ar tahm kas teem Apu
Bet śchi bija ta Mahria kas to Kungu bij ar §ahlehm śwaidijuśi un wiņņa K
arta d§irdejuśi JE§u nahkam gahja wiņņam pretti un Mahria palikke Mahjas śeh§choht
Tad Mahria kad ta nahze kur JE§us bija un wiņņu red§eja mett
Tad Mahria weenu Mahrziņu ļohti dahrgas un itt tihras Nardas
ja pee ta Kru§ta JE§us Mahte un wiņņa Mahtes Mahśa Mahria Kleo`waśa Śeewa un Mahria Maddaļa
e un wiņņa Mahtes Mahśa Mahria Kleo`waśa Śeewa un Mahria Maddaļa
UN pirma^ Neddeļas Deena^ nahze Mahria Maddaļa Rita Agruma^ kad tas wehl tumśch bija pee
Un Mahria §tahweja ahra^ preekśch Kappa raudadama kad ta nu
Śazzija JE§us uhs to Mahria Ta atgree§uśees śazzija uhs wiņņu Rabbuhni tas ir
Tad gahja Mahria Maddaļa un paśluddinaja teem Mahzekļeem ka ta to
weenas Jumprawas irr peed§immis Mahria tu eśśi isred§eta Ka Tu
Wahrds bija Mahria In tas Eņģelis nahze pee tahs
eśśoti In tas Eņģelis śazzija us tahs Ne bih§tees Mahria tu eśśi Schehla§tibas pee Deewa atraduśśi Red§i T
Tad śazzija Mahria us to Eņģeļi Ka^ buhs tam notikt
Leetas darriht Deewam wiśśas Leetas warrejamas Bet Mahria śazzija Red§i Es eśmu ta Kunga Kalpone mannim not
TAd mettehs Mahria kahjop tanni^s Deena^s in §teid§ees eet
kas tew śazzihts no ta Kunga Tad śazzija Mahria Manna Dwehśele teiz aug§ti to Kungu In mans Gars
In Mahria palikke Eliśabetes pee trim Mehneśchem
to Wallohdu ko tee Ganni teem bija śazzijśchi Bet Mahria paturreja wiśśus tohs Wahrdus tohs apdohmadama śa
Grehki peedohti In us weenas leelas Grehzineezas Mahria Maddala wahrda^ kas śawus Grehkus atmette Tew irr

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015