Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: maddaļa
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Śeewa vnd Maria Maddaļa Kad nu JE§us śawu
to wi§śu §tarrpan kattrahms by Maria Maddaļa vnd
turr patt by Maria Maddaļa vnd Maria Jo§es
Maria Maddaļa vnd Maria Jäcoba vnd
Starp tahm bija Maria Maddaļa un Marta Jehkaba un Ja§epa Mahte un ta Mahte tho
Bet tur bija Maria Maddaļa un ta ohtra Maria tahs apśehdehs prett to Kappu
akkara^ kas pirms Neddeļas Rihta^ śahk nahze Maria Maddaļa un ta ohtra Maria to Kappu apluhkoht
s kas raud§ijahs no tahļenes §tarp tahm bija Maria Maddaļa un Maria Jehkaba Mahśa un Jo§eśa Mahte un Saļama
Bet Maria Maddaļa un Maria Jo§eśa śkattijahs kur tas nolikts tappe
Un kad ta śwehta Deena pagahjuśi bija pirke Maria Maddaļa un Maria Jehkaba un Saļama dahrgahs śwaidama Sahl
un Wahjibahm bij weśśalas darritas ar Wahrdu Maria Maddaļa śaukta no ka śeptiņi Welli bij isgahjuśchi
Un tur bija Mahria Maddaļa un Jahņa un Mahria Maddaļa un Jahņa un Mahria Jeh
Un tur bija Mahria Maddaļa un Jahņa un Mahria Maddaļa un Jahņa un Mahria Jehkaba Mahte un tahs zittas a
iņņa Mahtes Mahśa Mahria Kleo`waśa Śeewa un Mahria Maddaļa
UN pirma^ Neddeļas Deena^ nahze Mahria Maddaļa Rita Agruma^ kad tas wehl tumśch bija pee to Kapp
Tad gahja Mahria Maddaļa un paśluddinaja teem Mahzekļeem ka ta to Kungu bi
Maria Maddaļa unnd Maria
tappa No śchahm Śeewinjahm mätt Maria Maddaļa und
und Drebbeśchanas tohß Engeļus red§ejuśchi Maria Maddaļa §tahweja preek§ch Kappu und raudaja kauze und śat
tahß no to waizaja Maria Maddaļa §chkisdama to Dahr§neeku
Maria Maddaļa und ta beßkaunigha Mauka kattra
Śeewa und Maria Maddaļa Kad nu JE§us
kattrahm by Maria Maddaļa und Maria ta ma§a
kattrahm by Maria Maddaļa und Maria ta ma§a
Maria Maddaļa unnd Maria Jo§es tee apśädahß
to wi§śu §tarrpa kattrahm by Maria Maddaļa und Maria
Deewa Schäla§tibu Marie Maddaļa apraudadama śawus

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015