Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: li§tru
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

annidami behd§e uhs Likaonias Pilsśateem ar Wahrdu Li§tru un Derbu un ta^s apkart eśśoścha^s Weeta^s
zekļeem bij padarrijuśchi gree§ahs tee atpakaļ uhs Li§tru un Jkoniju un Antiokiu
UN wiņśch nahze uhs Derbu un Li§tru un red§i weens Mahzeklis bija tur Wahrda^ Timoteu

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015