Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: li§tra^
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Un kahds Wihrs Li§tra^ ne§pehzigs ar Kahjahm śehdeje tiślis no śawas Mah
Śchim kļua~ labba Leeziba dohta no teem Brahļeem Li§tra^ un Jkonija^
Zeeśchanahm kuŗŗas man irr notikkuśchas Antiokia^ Li§tra^ kahdas Waijaśchanas es eśmu paneśśis un tas Kungs

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015