Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: leeldeenu
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Mans Laiks irr tuwu klahtu es turreśchu pee tewim Leeldeenu ar śaweem Mahzekļeem
TEe ne śaraud§etu Mai§u Śwehtki bija tuwu klaht ko Leeldeenu śauz
Zaur to Tizzibu turreja wiņśch to Leeldeenu un to Aśśins Leeśchanu ka tas Maitatajs to Pirmd§
mehs Leeldeenu śauzam gir jaw dauds śimmtus
no to ohtru ap leelu Peegdeenu no to Tre§śchu ap Leeldeenu Bett kad taß Laix nahze ka Winjam by eet no §chah
§innaht ka CHRJ§tus us Leeldeenu py Kru§ta śi§ts kļuiß

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015