Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: leeldeenas
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

ur ghay tries śwähtas Gha§pa§chas Halle Halleluja Leeldeenas Rieta' pa§cha' Raß Halle Halleluja
apsargaht śchķi§dams to pehz Leeldeenas teem Ļaudim preekścha west Ta`
Dewita^ Śwehdeena^ preekśch Leeldeenas jeb Strahdneeku
A§tota^ Śwehdeena^ preekśch Leeldeenas jeb Śehjeja
Śeptita^ Śwehdeena^ preekśch Leeldeenas jeb Wa§tlawju=Śwehtdeena^
Śe§ta^ Śwehdeena^ preekśch Leeldeenas jeb Kahrdinaśchanas
Peekta^ Śwehdeena^ preekśch Leeldeenas jeb Atgahdaśchanas
Zettorta^ Śwehdeena^ preekśch Leeldeenas jeb Atśchu
Treścha^ Śwehdeena^ preekśch Leeldeenas jeb Preezas
Zettorta^ Śwehdeena^ pehz Leeldeenas jeb D§eedaśchanas
Peekta^ Śwehdeena^ pehz Leeldeenas jeb Luhgśchanas
Se§ta^ Śwehdeena^ pehz Leeldeenas jeb Paklauśiśchanas
UN wiņņa Wezzakee gahje ikgaddus uhs Jeru§alemi Leeldeenas Śwehtko^s
a neśaraud§eto Mai§u Deena nahze kad peenahzahs to Leeldeenas Jehru nokaut
iņśch śazzija uhs teem Es śirdigi eśmu wehlejis to Leeldeenas Jehru ar jums eh§t pirms es zeeśchu
ham uhs Jeru§alemi no tahs paśchas Teeśas preekśch Leeldeenas ka tee śewi śchķih§titohs
Tad nahze JE§us śeśchas Deenas preekśch Leeldeenas uhs Betaneju kur Lah§arus bija kas nomirris bijis
UN preekśch teem Leeldeenas Śwehtkeem §innaja JE§us ka wiņņa Laiks nahzis bij
=Wihro zettorņeem wiņņu śargaht gribbedams to pehz Leeldeenas tee` Ļaudim preekścha^ we§t
Bährneem liexmi bijuśchi Ai§to Leeldeenas Rieta` aggre pirms
tahdas no§kummuśchas Leeldeenas turrejuśchi tadehļ ka taß
Jahnis śacka ka Chri§tus JESVS to pa§śchu Leeldeenas Wackaru kad Wings Rieta aggre ar leelu Semmes=Rie
Semmeh Wehl to pa§śchu Leeldeenas Rietu rahdijahß Chri§tus
tawas Nhelaimes töw gir ap=mahku§śi Nhe ween Leeldeenas Wackara` bett ick=deenas und alla§chien Wings py
bett tohß Leeldeenas Śwähtkus by teem Juddeem turreht wätza`
PReek§ch leeldeenas §wähtkeems kad JE§us nomanniya

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015