Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: leeldeenas=jehru
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

us to Kur gribbi tu ka mums tew buhs śataiśiht to Leeldeenas=Jehru eh§t
rrija ka teem JE§us bij pawehlejis un śataiśija to Leeldeenas=Jehru
Bet pirma^ Deena^ tho neraud§eto Mai§u kad tee to Leeldeenas=Jehru nokahwe śazzija wiņņa Mahzekļi us wiņņu Kur gribb
ribbi tu ka mums buhs noeet un śataiśiht ka tu to Leeldeenas=Jehru eh§t warri
s Mahzitajs śakka kur irr tas Weeśo=Nams kur es to Leeldeenas=Jehru ar manneem Mahzekļeem eh§t warru
ittin ka wiņśch teem bij śazzijis un śataiśija to Leeldeenas=Jehru
hteri un Jahni śazzidams Eita un śataiśajt mums to Leeldeenas=Jehru ka mehs ehdam
hzitajs śakka tew Kur irr tas Weeśu=Nams kur es to Leeldeenas=Jehru ar manneem Mahzekļeem warru eh§t
tradda ka wiņśch teem bij śazzijis un śataiśija to Leeldeenas=Jehru
ka tee ne teptu neśchķih§ti bet ka tee warretu to Leeldeenas=Jehru eh§t

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015