Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: leelas=deenas
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

5 Ścheit irr tas ih§tens Leelas=Deenas Jehrs No ka Deews irr pawehlejs
6 Ta` śwehtijam mehs śchohs Leelas=Deenas Śwehtkus Ar preezigas
7 Mehs ehdam in d§ihwojam labbi Eekśch ih§tenas Leelas=Deenas Mai§es Tam wezzam Raugam ne buhs buht Pee ta Wahr
5 Śchis Leelas=Deenas Jehriņ§ch Ko Deews mums dewis Rohka^
7 Ścho Leelas=Deenas Mai§iht Buhs baudiht Draugs ar Draugu
TAm Leelas=Deenas Jehriņņam Mehs Ślawes D§eeśmu nod§eedam
3 Śchis Jehrs mums nahzis Paliga^ Tai^ Leelas=Deenas Wakkara^
TAm Leelas=deenas Jehriņam
Tai Leelas=deenas Wakkara^
Tas ih§tais Leelas=deenas Jehrs
arri weens Leelas=Deenas Jehrs tas irr Kri§tus par mums uppurehts

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015