Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: leel=deenas
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

mehß ar Deewa Spähku Leel=Deenas Śwähtkohß
to Leel=Deenas Jähru ehdis by d§eed wings Rohkas pazehlis
klahtohß Leel=deenas Wackara` py Ghramatahm śehdeht und
JE§usTehws in Mahte gahja ikgaddus us Jeru§alemi Leel=Deenas Śwehtko^s In kad JE§us diwipadeśmits Gaddus
Pirmo^s Leel=Deenas Śwehtko^s
Us ohtreem Leel=Deenas Śwehtkeem
Treścho^s Leel=Deenas Śwehtko^s
Leel=Deenas Atśwehte^ jeb Balta^ Śwehdeena^
Ohtra^ Śwehdeena^ pehz Leel=Deenas jeb Ta^ Schehla§tibas
Treścha^ Śwehdeena^ pehz Leel=Deenas jeb Lihg§mośchanas
Bet to Judu Leel=Deenas Śwehtki bija tuwu klaht
und pirrmahk turrejis pa§taru Leel=Deenas Jähru ar śaweem
Laika` taß Konings Dawids d§eedajis gir no to Leel=Deenas Jähru śimbta` und weena`=pa=deßmita` D§eeßma` to
gir to Puiścho Apghrai§iśchanu unnd to Leel=Deenas Jähru ihten tah by śchim weenam ee=zellt jaunohß
neex no teem Juddeem dohmaja att§chkirrteeß weenu Leel=deenas Jähru ka Deews teem by pawehlejis tad nu arrid§an
śchie Deena ta Kungha Deena und śchee Śwähtki Leel=deenas Śwähtki däwäti und tapehtz buhß mums no Śirrds di
Śwähtz Enghels Leel=deenas Rieta` mahzija tahß Śeewas ka

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015