Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: lazarus
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

by wens Nabbax Wyrs ar wärde Lazarus Tas gulley pre§chan winge
e§§e exkan touwe cziwibe vnde Lazarus tur prettibe
lyxmibe Beth tur by wens Nabbax Wyrs ar wärde Lazarus tas gulley pre§chan winge durwe puelns
touwe cziwibe vnde Lazarus tur prettibe gir to
Katters muh§śo Pe§titais und Adbilldätais gir Lazarus nomirra pirms Chri§tus nahze to licka wings
ghallam E§śi tu Nabbags und pills Nhewe§śelibas ka Lazarus und buhß töw ar Si§lu wa§ateeß tick illghe tu d§i
nabbags Wiers ar Wahrdu Lazarus taß ghulleja
und Lazarus turr prettie gir to launumu dabbujis
Lazarus by Vbbags unnd nhew䧜äls wings nhe Mai§es
Augļeem Vnd pehtz mirrdams Wings taß Lazarus Deewa
Tadas Kurrlas Au§śis by winjam bagghatam Wieram Lazarus ghulleja preek§ch winja Durweems pills Wahścho lu
weens nabbags Wiers ar Wahrdu Lazarus taß ghulleja
Śirrds tam baggatam Wieram gir Taß nabbags Lazarus ghull preek§ch winja Durrweem kunnxt ka iß=altzis
Alu taß nabbags Lazarus nhe dabbu nhe Kummoh§śu nhe Śurrbu
deeta mums nu arrid§an apdohmaht ka śchis nabbags Lazarus gir turrejeeß
und Pe§ti§chanu Winja Wahrds gir Lazarus taß gir Deews
Śchiß Lazarus zeeśch śawu Nhelaim Wings gir nhew䧜äls
krittieß ta Śaule neds kahds Karr§tums Lazarus zee§ch §cheitan
JE§us Chri§tus §inna wi§śas Leetas Wings §inna kad Lazarus
Śchiß Lazarus nhe luhds no to Baggatu Wieru Zeppeti
und Lazarus da§che reis to Kunnghu JE§um Wee§śibahß
Lazarus no leelu Śährghu pahrjämbtz nomirra tad Wings to
JE§us CHri§tus śatzija us śaweem Mahzekļeem kad Lazarus nomirris by La§arus muh§śo Draugs ghull Kahda`
ar wahrdu Lazarus tas
turr d§iewß buhdams vnd Lazarus turr prettie gir to

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015