Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: lah§arus
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

UN tur bija weens Neweśśels Lah§arus Wahrda^ no Betahnias eekśch tahs Mee§tas Mahrias
ahjas ar śaweem Matteem no§chahwejuśi tahs Brahlis Lah§arus gulleja neweśśels
To śazzija wiņśch Un pehz to śakka wiņśch uhs teem Lah§arus muhśu Draugs gull bet es eemu wiņņu no Meega usmo
Tad śazzija JE§us drohśchi uhs teem Lah§arus irr nomirris
Un to śazzijis isśauze wiņśch ar §tipru Balśi Lah§arus nahz ahra^
eśchas Deenas preekśch Leeldeenas uhs Betaneju kur Lah§arus bija kas nomirris bijis ko wiņśch uhsmohdinajis n
iņņam tur weenu Wakkar=Ehdeenu un Marta kalpoja un Lah§arus bija weens no teem kas ar wiņņa paśehdehs

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015