Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: lah§aru
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

as śawas Azzis un red§eja Abra`a`mu no tahļenes un Lah§aru wiņņa Klehpi^
Tehws Abra`a`ms ap§chehlojees pahr manni un śuhti Lah§aru ka tas śawu Pirk§ta=Gallu Uhdeni^ eemehrz un d§iś
am un nahze ne ween JE§us dehļ bet ka tee arrid§an Lah§aru red§etu ko wiņśch bij no teem Miŗŗoņeem us mohdin
Aug§tee=Pree§teŗee śarunnajahs ka tee arrid§an to Lah§aru nokautu
audis kas pee wiņņu bija apleezinaja ka wiņśch bij Lah§aru no Kappa isśauzis un to no teem Miŗŗoņeem us mohd

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015