Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: kreetas
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

u tur mi§t kas irr weena peelai§chama Weeta eekśch Kreetas un §teepjahs prett Puhle=Wehju un Pai§umu
s Ak Wihri buhtu peenahzis man paklauśiht un ne no Kreetas nozeltees un no tahda Gruhtuma un Suśchanas no tu

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015