Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: ke§ariju
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

wiņśch to Preezas=Wahrdu teekams wiņśch nahze uhs Ke§ariju
Bet tee Brahļi to no mannidami pawaddija wiņņu uhs Ke§ariju un isśuhtija wiņņu lihd§ Tar§u
Un ohtra^ Deena^ nahze tee uhs Ke§ariju un tas Karneels gaidija tohs śaśauzis śawus Radne
Un nonahzis uhs Ke§ariju gahje wiņśch augścham un apśweizinaja to Draud§ib
śazzija śataiśajt diwśimts Kaŗŗa=Wihrus ka tee uhs Ke§ariju eet un śeptiņdeśmits Jahtneekus un diwśimtus Stre
Kas uhs Ke§ariju nahkuśchi un to Grahmatu tam Semmes=Walditajam ee

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015