Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: ke§arias
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

ja trihs Wihri preekśch ta Namma kuŗŗa^ es biju no Ke§arias pee manni śuhtiti
arrid§an lihd§i ar mums nahze zitti to Mahzekļu no Ke§arias un wedde ar śewim weenu wezzu Mahzekli ar Wahrdu
Semmes Teeśa^ nahzis gahje pehz trejahm Deenahm no Ke§arias uhs Jeru§alemi

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015