Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: karneels
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

UN tur bija weens Wihrs Ke§aria Karneels Wahrda^ weens Kapteine no ta Karroga kas dehwe ta
Deewa Eņģeli pee wiņņu eenahkam un us wiņņu śakkam Karneels
Un tee śazzija Karneels weens Kapteine weens taiśnis un Deewabijatigs Wih
Un ohtra^ Deena^ nahze tee uhs Ke§ariju un tas Karneels gaidija tohs śaśauzis śawus Radneekus un labbakus
Un tas notikkahs tam Pehteŗam ee=ejoht gahje tahs Karneels tam pretti un peeluhd§e to me§damees pee wiņņa Ka
Un Karneels śazzija tśchetras Deenas ihs ścho paśchu Stundu e
Un śazzija Karneels tawas Luhgśchanas irr paklauśitas un tawas Nabbag

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015