Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: judejas
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Tiberiaśa kad Ponzius Pilatus Semmes Śohgis eekśch Judejas bija un Erodus Waldneeks eekśch Galilejas un Wili
as bija nahkuśchi no wiśśahm Mee§tahm Galilejas un Judejas un Jeru§alemes un ta Kunga Spehks parahdijahs tur
Tad at§tahja wiņśch no Judejas un nogahja atkal uhs Galileju
Śchis d§irdeja ka JE§us nahzis bija no Judejas Semmes uhs Galileju un nogahja pee ta un luhd§e t
ohtra Brihnuma=Sihme ko JE§us darrija nahkdams no Judejas eekśch Galilejas
E§us eekśch Galilejas Jo wiņśch ne gribbeja eekśch Judejas §taigaht tapehz ka tee Juddi wiņņu mekleja nokaut
lamiteŗi un kas mehs d§ihwojam eekśch Me§opotamias Judejas un Kappadoķijas Pontas un A§ias
Ka es tohpu isglahbts no teem Neklauśigeem eekśch Judejas un ka śchis mans Darbs kas Jeru§alemes labbad not
Me§apatamias in eekśch Judejas in Kappadozias Pantas in
i Śchi ta ohtra Sihme ko JE§us darija nahkdams no Judejas eekśch Galilejas

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015