Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: ju§ts
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

cha^ Ja§epu tas tohp dehwehts Bar§abas ar Pawahrdu Ju§ts un Mattihśu
es nogahjis nahze tas eekśch Namma kahda ar Wahrdu Ju§ts kas Deewam kalpoja kuŗŗa Nams tuwu klaht bija pee
mann' Behdas Kru§ts gann daud§ tohp ju§ts Es pee Je§u ween paleeku
Behdas Kruhts gann dauds tohp ju§ts Es pee JESU ween paleeku
in Pawahrda^ Ju§ts in Mattih§u in Deewu peeluhgdami śazzija wiņņi

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015