Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: joppes
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Bet kad nu Lidda tuwu pee Joppes irr tad tee Mahzekļi d§irdedami to Pehteri tur eś
Un tas notikkahs ka wiņśch daud§ Deenas eekśch Joppes palikke pee weenu Ahdminni ar Wahrdu Śihmani
Pehteris ar teem un zitti no teem Brahļeem kas no Joppes bija gahje ar to lihd§i
Es biju Joppes Pilsśata^ Deewu luhgdams un red§eju eekśch tahs A

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015