Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: jo§ua
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Ko muhśu Tehwi arrid§an peeņehmuśchi eewedde ar Jo§ua tai Semme^i ko tee Pagaņi turreja ko Deews isd§in
Jo ja Jo§ua tohs Duśśeśchana` eeweddis irr tad ne buhtu wiņśc
us śawu Leel=Kunghu to Jo§ua Wiß ko tu mums pawehlejis
buht ka diwi Deenas ka Jo§ua no Deewu to iß=luhd§e jeb
Jo§ua rahdahß weens Enghels ar plicku Sohbinu unnd
nomurriet Jo§ua to J§raeliteŗo Leels=Kungs licka to Koninju
Leel=Kunnghu to Jo§ua Wiß ko tu mums pawehl to

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015