Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: jeru§alemi
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

aika^ red§i tad nahze Gudree no Au§truma Semmes us Jeru§alemi un śazzija
us śaweem Mahzekļeem rahdiht ka tam bij no=eet uhs Jeru§alemi un daud§ zee§t no teem Wezzajeem un Aug§teem Pree
Un JE§us no=eedams uhs Jeru§alemi ņehme tohs diwi padeśmits Mahzekļus pee śewim us
Red§i mehs no=eetam uhs Jeru§alemi un tha Zilweka Dehls taps nodohts teem Aug§teem=P
Bet tee bija us Zeļļu no=eedami uhs Jeru§alemi un JE§us gahje wiņņeem preekścha^ un tee is truhz
Jo red§i mehs no=eetam uhs Jeru§alemi un tha Zilweka Dehls taps nodohts teem Aug§teem P
Un tee nahze us Jeru§alemi un JE§us Deewa=Namma^ eegahjis eeśahze isd§iht wi
Un tee nahze atkal uhs Jeru§alemi un Deewa=Namma^ §taigajoht nahze pee wiņņu tee te
UN wiņņa Wezzakee gahje ikgaddus uhs Jeru§alemi Leeldeenas Śwehtko^s
s wezs bija gahje tee pehz to Śwehtku Eeradduma us Jeru§alemi
Un kad tee to ne atradde gahje tee atkal uhs Jeru§alemi un mekleja to
kļu~a tad pagree§ehs wiņśch śawu Waigu no=eet uhs Jeru§alemi
tee ne uhsņehme wiņņu jo wiņśch bij apņehmees uhs Jeru§alemi eet
Un tas notikkahs kad wiņśch gahja uhs Jeru§alemi §taigaja tas widdu zaur Samahrias un Galilejas
ewis un śazzija uhs teem Red§eet mehs no=eetam uhs Jeru§alemi un wiśś taps peepildihts kas rak§tihts zaur teem
Bet kad juhs red§eśeet Jeru§alemi no Kaŗŗa=Spehka wiśs apkahrt ap§tahtu tad §innajt
paścha^ Stunda^ tee zehlehs gree§ehs atpakkaļ uhs Jeru§alemi un atradde tohs ween padeśmits weena^ Pulka^ un t
du Leeldeena bija tuwu un JE§us gahja augścham uhs Jeru§alemi
du Leeldeena bija tuwu un daud§ gahja augścham uhs Jeru§alemi no tahs paśchas Teeśas preekśch Leeldeenas ka tee
Tad atgree§ahs tee uhs Jeru§alemi no ta Kalna kas śaukts tohp tas Eļjes Kalns kas t
tas Pulks no teem apkahrt guļļameem Pilsśateem uhs Jeru§alemi ne§dami Neweśśelus un no neśchķih§teem Garreem ap
hi eekśch to Wahrdu ne mahziht un red§i juhs eśśat Jeru§alemi ar juhśu Mahzibu peepildijuśchi un gribbat to Aśś
n runnajuśchi ta Kunga Wahrdu gree§ahs atpakkaļ us Jeru§alemi un paśluddinaja to Preezas=Wahrdu daud§ Mee§ta^s
ab Wihrus ka Śeewas wiņśch tohs śaśeetus we§tu uhs Jeru§alemi
Un Sauls uhs Jeru§alemi nahzis baudija teem Mahzekļeem peekehrtees un wiś
Jahnis śchķihrahs no teem un gree§ahs atpakkaļ uhs Jeru§alemi
kas lihd§ ar wiņņu bij nahkuśchi no Galilejas uhs Jeru§alemi kas irr wiņņa Leezineeki pee teem Ļaudim
no teem eetu pee teem Apu§luļeem un Wezzajeem uhs Jeru§alemi śchahs Jautaśchanas dehļ
Un nahkuśchi uhs Jeru§alemi tappe tee usņemti no tahs Draud§es un teem Apu§tu
ils Garra^ Makedoniju un Akaju pahr§taigaht un uhs Jeru§alemi eet śazzidams Pehz to kad es tur eśmu bijis buhs
Un nu red§i es śai§tihts Garra^ eemu uhs Jeru§alemi ne§innadams kas man tur usees
ija Pahwilam zaur to Garru laid tas ne no=eetu uhs Jeru§alemi
e kas tanni^ Weeta^ d§ihwoja ka wiņśch ne eetu uhs Jeru§alemi
Deenas nolikkam mehs tahs Krawa§chas un gahjam uhs Jeru§alemi
Un kad mehs uhs Jeru§alemi nah§am usņehme muhs tee Brahļi labpraht
ibbedams tohs arrid§an tur eśśośchus śai§titus uhs Jeru§alemi we§t ka tee taptu mohziti
Un tas notikkahs ka es atpakkaļ gree§damees uhs Jeru§alemi Deewa Namma^ Deewu peeluhd§u tappu es Prahta^ ais
e wairak ka diw padeśmits Deenas irr kamehr es uhs Jeru§alemi nahzis eśmu Deewu luhgt
nahzis gahje pehz trejahm Deenahm no Ke§arias uhs Jeru§alemi
Bet taggadiņ eemu es uhs Jeru§alemi teem Śwehteem kalpodams
m islaśśiśeet tohs es śuhtiśchu juhśo Dahwanas uhs Jeru§alemi ne§t
Neds atkal uhs Jeru§alemi gahjis pee teem kas preekśch man Apu§tuļi bija be
Pehz to pahr trim Gaddeem nahzu es uhs Jeru§alemi Pehteri bildinadams apluhkoht un palikku pee ta p
to pahr tśchetrpadeśmits Gaddeem eśmu es atkal uhs Jeru§alemi gahjis ar Barnabu un Titu arrid§an lihd§ ņehmis
tas Kalns Sina eekśch Arabijas un lihd§inajahs ar Jeru§alemi kas taggad irr un kalpo ar śaweem Behrneem
Un es Jahnis red§eju to śwehtu Pilsśatu to jaunu Jeru§alemi no Deewa is Debbes nokahpjam istaiśitu it ka` wee
u Kalnu un rahdija man to leelu Pilsśatu to śwehtu Jeru§alemi no Debbeśu no Deewa nokahpam
Runnajeet ar Jeru§alemi mihligi in mahzajt to in paśakkajt
JE§usTehws in Mahte gahja ikgaddus us Jeru§alemi Leel=Deenas
wezs bija gahja tee pehz to Śwehtku Eeradduma us Jeru§alemi In kad tahs śwehtas Deenas pa Gallam bij in tee

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015