Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: jeru§alemes
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

pee ta Pilsśata Jeru§alemes nahze pee ta Śahd§chus
runnadama us wiśśeem kas us to Pe§tiśchanu eekśch Jeru§alemes gaidija In kad tee wiśśas Leetas pabeiguśchi bij
in Jeru§alemes ka^ zitto^s Laiko^s in pirmo^s Gaddo^s
Behrnu JE§u eekśch Jeru§alemes ka tee to Deewam Kungam
Zilweks bij eekśch Jeru§alemes Wahrda^ Sihmians Śchis Zilweks
Mahjahms ahsgahja palikke tas Behrns JE§us eekśch Jeru§alemes in wiņņa Wezzakee to ne nokohpe Bet tee śchķitte
Arahbjas=Semmes śaukts Agara in śalihd§inajahs pee Jeru§alemes lihd§ śchai Deenai in kalpo ar śaweem Behrneem Be
eekśch Pilsśatu Jeru§alemes
in Jeru§alemes To tee nokawuśchi pee Kohka pakahrdami
JE§us augścham zehlees us kahdu Pilsśatu tas bija Jeru§alemes labba Juhd§=Semmes tahlu ar Wahrda
tu tad weens tahds śweśch eekśch Jeru§alemes kas ne §inna kas
Pe§tiśchanas śuhtihts Jo tee kas eekśch Jeru§alemes d§ihwo in
teem ne bija no Jeru§alemes at§taht bet gaidiht us ta Tehwa Śohliśchanu
s us jums nahks in buhśeet manni Leezineeki eekśch Jeru§alemes wiśśa^s Judu=Semme^s in eekśch Samarias in lihd§
hi irr Jahņa ta Kri§titaja Leeziba kad tee Judi no Jeru§alemes śuhtija Ba§nizas=Kungus in Lewitus ka tee no ta
weens Zilweks tas isgahja no Jeru§alemes us Jeriku tam gaddijahs
bij śabijuśchees in śazzija Neg śchis eekśch Jeru§alemes iskaiśija isd§ennaja
wi§śeem kattri eek§chan Jeru§alemes d§iewo tah
śchimm Brie§cham d§irrdeht Ka Wings no Jeru§alemes iß=wä§ts unnd py Kru§ta=Kohku śi§ts gir
Meitas no Jeru§alemes nhe raudaita par man~ bett
und dauds zittas kattras ar winju us Jeru§alemes ghaju§chas by
Chri§tus JE§us no Jeru§alemes ißwä§ts und py
Śläppkawi{Śläppawi} tappa ar to Kunghu Chri§to no Jeru§alemes tahß Pils ißwaßti teem by śawo No§eeghummo
und dauds zittas kattras ar winju us Jeru§alemes ghaju§chas by
unnd dauds zittas kattras ar Winju us Jeru§alemes ghajuśchas by
§tarrpan wi§śeem kattri eek§chan Jeru§alemes d§iewo
arrid§an eek§chan Jeru§alemes by Bett kad
Herodes katters tannieß deenahß arrid§an eek§chan Jeru§alemes by Bett kad Herodes Je§um red§eya
apghree§ehß ds tahms vnd śatziya Juhß Meitas no Jeru§alemes nhe raudaita par mann bett raudaita par
vnd dauds czittas kattras ar winju vs Jeru§alemes ghayu§chas by
tee kattri eek§chan Jeru§alemes d§iewo vnd winja
teems kattri ar to no Galilea vs Jeru§alemes ghayu§chi
teems teems nhe by no Jeru§alemes att§taht bett ghaidiet
nahx vnd buh§śeeta manni Leezineeki eek§chan Jeru§alemes vnd eek§chan wi§śu Juddo Semm vnd Samaria
dewe ißrunnaht Bett Juddi d§iewoya eek§chan Jeru§alemes tee by Deewa biyatayi Wieri no wi§śenahdeems
KAd tee Apu§tuļi d§irrdeya eek§chan Jeru§alemes ka ta Semme Samaria to Deewa Wahrdu śajähmu§śi
KAd JE§us tuwe klaht py Jeru§alemes nahze vsluhkoya
tas ißghaya no Jeru§alemes vs Jericho vnd
VNd tas notickahß kad JE§us ghaya vs Jeru§alemes §taighaya tas widdu czaur Samaria vnd
wings tohß śa§śeetus wäßtu vs Jeru§alemes Vnd kad
eek§chan Jeru§alemes ka tee to preekśch to Kungu
by eek§chan Jeru§alemes ar wahrdu Simeon vnd
gu§§chi par wi§śeems Czillwäkeems kattri eek§chan Jeru§alemes d§iewo Es śacku Nhe Bett ja juhß
eek§chan Jeru§alemes vnd ara Pills vnd wi§śas leetas tai§śiyahß
ädammi tohß Ļeeladeena Swähtkus §wehtiet eek§chan Jeru§alemes śaghayu§§chi To briedi by arrid§an ka jaw śatziet
ar zitteems eek§chan Jeru§alemes eebägu§śi kad nu ta Jellgawa tick
kad tee Juddi no Jeru§alemes §uhtiya Ba§nizasKungus
kattri vs to Pe§ti§chanu eck§chan Jeru§alemes ghaidiya Vnd kad tee wi§śas leetas pabeighu§chi b
kattri eek§chan Jeru§alemes d§iewo tha ka taß pattz Tierums
KAd CHri§tus eek§chan Jeru§alemes vs E§eli śähdädams ejaya

 

 

1 2

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015