Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: jeru§aleme
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

ch Erodus to d§irdeja isśabijajahs wiņśch un wiśśa Jeru§aleme ar wiņņa
Tad isgahje pee wiņņu wiśśa Jeru§aleme un wiśśa Juddo=Semme un wiśśahs Semmehs gaŗŗ Jard
Jeru§aleme Jeru§aleme kas tu nokauji tohs Praweeśchus un ar
Jeru§aleme Jeru§aleme kas tu nokauj tohs Praweeśchus un ar A
mini un taps guh§titi we§ti pee wiśśahm Tautahm un Jeru§aleme taps no teem Pagaņeem śamihta teekams to Tautu La
s no wiņņa warretu buht us teem Waśśaras=Śwehtkeem Jeru§aleme tapt
e ta Ślawa pee ta Ahwer§ta ta Kaŗŗa=Pulka ka wiśśa Jeru§aleme eśśoti śajaukta
Bet Jeru§aleme kas augścha irr irr ta Śwabbada kas irr muhśo wiś
peed§immis eekśch Betlemes Betlemes To preezajahs Jeru§aleme Alle Alleluja
isśabijajahs wiņ§ch in wiśśa Jeru§aleme ar wiņņa In śa=aizinajs
d§ śchai Deenai in kalpo ar śaweem Behrneem Bet ta Jeru§aleme kas augścham irr ta ta śwabbada muhśu wiśśu Mahte
nahks Jeru§aleme Jeru§aleme kas tu nokauji tohs Prawetus

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015