Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: jeru§aleme^
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

un §tah§tija wiņņa Gallu kas wiņņam bij ja pabeid§ Jeru§aleme^
te tohs irr no§eeguśchi pahr wiśśeem Zilwekeem kas Jeru§aleme^ d§ihwo
ahs ka weens Praweets zittur nomaitahts tohp ne ka Jeru§aleme^
Un kad wiņśch pahr teem Śwehteem Jeru§aleme^ bija tizzeja daud§ eekśch wiņņa Wahrdu eeraud§ida
ka ta Stunda nahk kad juhs neds us śchi Kalna neds Jeru§aleme^ to Tehwu peeluhgśeet
ja tee Śwehtki tahs Eeśwehtiśchanas ta Deewa Namma Jeru§aleme^ un Seema bija
u Pulks us Śwehtkeem nahzis d§irdedams JE§u nahkam Jeru§aleme^
śwehta Garra un buhśeet man`i Leezineeki tik labb Jeru§aleme^ ka arrid§an wiśśa^ Juddu=Sem`e^ un Samaria^ un li
Un tas irr §innams tappis wiśśeem kas Jeru§aleme^ d§ihwo ka arrid§an tas pats Tihrums wiņņu ih§tena
Bet tur bija Juddu Ļaudis Jeru§aleme^ d§ihwodami Deewa=bihjigi Wihri no wiśśadahm Tauta
runnaja us teem Juhs Juddo=Wihri un wiśśi kas juhs Jeru§aleme^ d§ihwojat lai tas jums §innams irr un eeņemmeet m
teem eśśam notikkuśchu tas irr wiśśeem §innams kas Jeru§aleme^ d§ihwo un mehs ne warram to aisleegt
eewa Wahrds auge auguma^ un ta Draud§e to Mahzekļu Jeru§aleme^ wairojahs ļohti un weens leels Pulks to Pree§teŗu
notikke leela Waijaśchana pretti to Draud§ibu kas Jeru§aleme^ bija un wiśśi iskaiśijahs zaur tahm Juddu=Semmes
Bet tee Apu§tuļi Jeru§aleme^ d§irdedami ka Samarija to Deewa Wahrdu bij peeņeh
ja weens Śargs wiśśas wiņņas Mantas tas bij nahzis Jeru§aleme^ Deewu peeluhgt
hru d§irdejis zeek Ļaunumu tas irr taweem Śwehteem Jeru§aleme^ darrijis
s un śazzija Neģģi śchis irr tas Poh§titais to kas Jeru§aleme^ ścho Wahrdu peeśauze un irr tapehz śchurp nahzis
Un wiņśch bija ar teem Jeru§aleme^ ee=eedams un iseedams un drohśchi śluddinadams ee
ijis tik labb eekśch tahs Juddo=Teeśas ka arrid§an Jeru§aleme^ to paśchu tee irr nokawuśchi peekahrdami pee Kohk
lawa no teem tappe d§irdeta no tahs Draud§ibas kas Jeru§aleme^ bija un ta śuhtija Barnabu pahr§taigaht ihs Antio
Jo tee kas Jeru§aleme^ d§ihwo un wiņņo Wirśneeki ścho paśchu ne pa§ihdam
ahs Pawehleśchanas no teem Apu§tuļeem un Wezzajeem Jeru§aleme^ norunnatas
śazzidams Man teeścham buhs tohs nahkamus Śwehtkus Jeru§aleme^ turreht bet es atgree§iśchohs atkal pee jums ja D
am śchi Joh§ta peederr ta` patt śai§tihs tee Juddi Jeru§aleme^ un nodohs wiņņu Pagaņu Rohka^s
eśmu gattaws par to Wahrdu ta Kunga JE§us ne ween Jeru§aleme^ śai§tihts tapt bet arrid§an mirt
ils jo ittin ta ka tu no mannim eśśi Leezibu dewis Jeru§aleme^ ta` patt arrid§an buhs tew Rohma^ leezinaht
n praśśija to Waļļu prett wiņņu ka tas wiņņu liktu Jeru§aleme^ nahkt gluhnedami ka tee wiņņu us Zeļļu nokautu
arahdiht atbildeja un śazzija us Pahwilu Gribbi tu Jeru§aleme^ eet un tur preekśch mannim pahr śchahm Leetahm te
Par ko kad es Jeru§aleme^ biju tee Aug§ti=Pree§teŗi un to Juddu Wezzajee śe
ta paścha ba§chijohs śazziju es Arrig tas gribbetu Jeru§aleme^ eet un tur pahr to teeśahts tapt
ho pahr ko to Juddu wiśśa Draud§iba manni tik labb Jeru§aleme^ ka arrid§an ścheit irr peeśaukuśi u` brehz ka tam
Bet teem papreekśch kas Damaśka^ un Jeru§aleme^ un wiśśa^ Juddo=Semmes Teeśa^ un teem Pagaņeem pa
kohpa^ śame§t preekśch teem nabbageem Śwehteem kas Jeru§aleme^ irr
tohs Muhŗus Jeru§aleme^ 21 Tad tew peemihlehs tee Uppuŗi
§innams tapis wiśśeem kas Jeru§aleme^ d§ihwo ta` ka tas pats Tihrums
eeśahkt Jeru§aleme^
taweem Śwehteem Ļaudim darrijs irra Jeru§aleme^ in wiņņam

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015