Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: jerikus
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Un kad tee no Jerikus isgahje nahze wiņņam daud§ Ļaudis pakkaļ
Bet tas lehzehs kad wiņśch tuwu klaht pee Jerikus nahze śehdeja weens Akls Zeļļmalli^ un deedeleja
UN JE§us eekśch Jerikus eegahjis gahja zaur to Pilsśatu
Zaur to Tizzibu irr tee Muhŗi Jerikus śagŗu`u`śchi kad tee śeptiņ Deenas bij apkahrt ap
Roh§chu=Kohki kas pee Jerikus tohp

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015