Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: jehkabu
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Abrahams d§imdinaja J§aaku un J§aaks d§imdinaja Jehkabu un Jehkabs d§imdinaja Judu un wiņņa Brahļus
Eleazars d§imdinaja Mattanu un Mattans d§imdinaja Jehkabu
hļaku gahjis eeraud§ija wiņśch Zittus diwi Brahļus Jehkabu to Dehlu Zebedejuśa un Jahni wiņņa Brahli Laiwa^
śeśchahm Deenahm ņehme JE§us pee śewim Pehteri un Jehkabu un Jahni ścha Brahli un wedde tohs śawjup us ween
Un no turrenes wiņśch maķķeniht pagahjis red§eja Jehkabu to Dehlu Zebedejuśa un Jahni wiņņa Brahli un tohs
Un Jehkabu to Zebedejuśa Dehlu un Jahni Jehkaba Brahli un pe
un Wilipu u` Behrtolmeju un Matte~uśu un Tohmu un Jehkabu tha Alweuśa Dehlu un Taddeuśu un Śihmani no Kanas
kke ne weenu ar śewim lihd§ eet ka ween Pehteri un Jehkabu un Jahni Jehkaba Brahli
śeśchahm Deenahm ņehme JE§us pee śewim Pehteri un Jehkabu un Jahni un wedde tohs śewiśchki us weenu aug§tu
e deśmits to d§irdeja eeśahze tee apśkai§tees pahr Jehkabu un Jahni
Un wiņśch ņehmehs pee śewim Pehteri un Jehkabu un Jahni un eeśahze baileht un trihzeht
wiņśch arri Pehteri deweja un Andreju wiņņa Brahli Jehkabu un Jahni Wilipu un Behrtmeju
Mateju un Tohmaśu Jehkabu Alweja Dehlu un Śimani kas dehwehts irr Zelotes
eelaide wiņśch ne weenu eekścha ka ween Pehteri un Jehkabu un Jahni un tahs Meitas Tehwu un Mahti
ahrdeem tad peeņehme wiņśch to Pehteri un Jahni un Jehkabu un kahpe augścham uhs to Kalnu Deewu luhgt
hana kad juhs red§eśeet to Abra`a`mu un J§aa~ku un Jehkabu un wiśśus Praweeśchus eekśch Deewa=Wal§tibas bet
Un Ja§eps śuhtidams ataizinaja śawu Tehwu Jehkabu un wiśśus śawus Raddus śeptiņdeśmits un peezas Dw
Un nokawe Jehkabu to Brahli Jahņa ar Sohbinu
Un ohtra^ Deena^ eegahje Pahwils ar mums pee Jehkabu un wiśśi Wezzajee nahze tur arrid§an
Jttin ka` rak§tihts irr Es eśmu Jehkabu mihlejis un E§awu eenihdejis
ekahdu no teem Apu§tuļeem es eśmu red§ejis ka ween Jehkabu to Brahli ta Kunga
un irr eekśch D§ihwokļeem mahjojis ar J§a`a`ku un Jehkabu kas Lihd§=Mantineeki bija tahs paśchas Apśohliśch
Zaur to Tizzibu irr J§a`a`ks to Jehkabu un E§awu śwehtijis no nahkamahm Leetahm
7 Jo tee irr Jehkabu aprihjuśchi
puśśes In irr to us Jehkabu lizzis tapt
Jehkabu atkaļ usluhkoja
Jo tee irr Jehkabu eepreezinajśchi in
nomaitaja Jehkabu Jahņa Brahli ar Sohbina In red§edams
Ahbra&a&mu in Ih§aku in Jehkabu Debbes=Wal§tiba^ śehdehs
hz śeśchahm Deenahm ņehme JE§us pee śewim Pehteri Jehkabu in śchi Brahli Jahni in wedde tohs śewiśchki
hlaku gahjis eeraud§ija wiņ§ch zittus diwi Brahļus Jehkabu to Dehlu Zebedejuśa in Jahni wiņņa Brahļi Laiwa^

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015