Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: jehkabs
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

JEhkabs weens Kalps Deewa un ta Kunga JE§us Kri§tus tam d
d§imdinaja J§aaku un J§aaks d§imdinaja Jehkabu un Jehkabs d§imdinaja Judu un wiņņa Brahļus
Un Jehkabs d§imdinaja Ja§epu to Wihru Marias no kuŗŗas peed§
kas śaukts tohp Pehteris un Andreis wiņņa Brahlis Jehkabs Zebedejuśa Dehls un Jahnis wiņņa Brahlis
ps un Behrtolmejs Tohms un Matte~us tas Muitineeks Jehkabs Alweja Dehls un Lebbeis Pawahrda^ Tadde~us
eggi wiņņa Mahte tohp śaukta Maria un wiņņa Brahļi Jehkabs un Ja§es un Śihmanis un Judas
Tad atgahje pee to Jehkabs un Jahnis tee Dehlee Zebedejuśa un śazzija Mahzit
Deewa=Nammam pretti tad jautaja wiņņu Pehteris un Jehkabs un Jahnis un Andrejs śewiśchki
Un wiņņa Mahzekļi Jehkabs un Jahnis to red§edami śazzija Kungs gribbi tu ta
sśata^ kas Sihkars dehwehts tuwu pee ta Tihruma ko Jehkabs Jah§epam śawam Dehlam dewe
Eśśi tu leelaks ne ka muhśu Tehws Jehkabs kas mums ścho Akku dewis un pats no tahs d§ehris
a^ J§taba^ tur palikke tee ar Wahrdeem Pehteris un Jehkabs un Jahnis un Andrees Wihlips un Tohmas Bertohlmee
Andrees Wihlips un Tohmas Bertohlmees un Matteus Jehkabs Alwea Dehls un Śihmans Zelotes un Juhdas Jehkaba
apgrai§ihts a§tota^ Deena^ un tam J§a`a`kam d§imme Jehkabs un Jehkabam tee diwipadeśmit Wezzo=Tehwi
Un Jehkabs d§irdejis Labbibu eśśam Egipteŗu Semme^ eśśam isś
Un Jehkabs nogahje Egipteŗu Semme^ un nomirre wiņśch un muhś
Un pehz ka tee bij nokluśśuśchi atbildeja Jehkabs śazzidams Wihri Brahļi klauśait mann
Un kad Jehkabs un Kewas un Jahnis kas par Pilareem turreti tappe
Zaur to Tizzibu irr Jehkabs nomirdams ikweenu to Dehlo Ja§epa śwehtijis un ir
To darrihs tas zaur śawu Dehlu Tapehz Jehkabs lihgśmośees

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015