Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: jehkaba
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

par Jehkaba Nammu muh§chigi in wiņņa Wal§tiba ne mitteśees
Ś Jehkaba Deena^
Madleena in Maria Jehkaba Mahte in Salama dahrgas
i in zitti aismiguśchi Pehz irr wiņ§ch red§ehts no Jehkaba pehz no wiśśeem Apu§tuļeem Pehdeja^ Lahga^ pehz w
ta un no Wakkara=Puśśes un ar Abrahama J§a`a`ka un Jehkaba Debbeśo=Wal§tiba^ śehdehs
Deews Abrahama un tas Deews J§a`a`ka un tas Deews Jehkaba Tad nu Deews ne irr tho Mirruścho Deews bet tho D
Starp tahm bija Maria Maddaļa un Marta Jehkaba un Ja§epa Mahte un ta Mahte tho Dehlo Zebedejuśa
zas isgahjuśchi nahze Śihmaņa un Andreja Namma^ ar Jehkaba un Jahņa
Un Jehkabu to Zebedejuśa Dehlu un Jahni Jehkaba Brahli un peelikke teem Pawahrdus Bo`a`nerges tas
ewim lihd§ eet ka ween Pehteri un Jehkabu un Jahni Jehkaba Brahli
Neģģi wiņśch tas Amatneeks Marias Dehls un Jehkaba un Jo§a un Judaśa un Śihmaņa Brahlis un newa wiņņ
Deews Abrahama un tas Deews J§a`a`ka un tas Deews Jehkaba
no tahļenes §tarp tahm bija Maria Maddaļa un Maria Jehkaba Mahśa un Jo§eśa Mahte un Saļama
Deena pagahjuśi bija pirke Maria Maddaļa un Maria Jehkaba un Saļama dahrgahs śwaidama Sahlehs ka tahs nahkt
Ta Dehla Jehkaba ta Dehla J§a`a`ka ta Dehla Abra`a`ma ta Dehla Tar
Judu Jehkaba Dehlu un Judu Jśchariatu kas ir tas Nodewejs tapp
o Deewu Abra`a`ma un to Deewu J§a`a`ka un to Deewu Jehkaba
daļa un Jahņa un Mahria Maddaļa un Jahņa un Mahria Jehkaba Mahte un tahs zittas ar tahm kas teem Apu§tuļeem
s Jehkabs Alwea Dehls un Śihmans Zelotes un Juhdas Jehkaba Brahlis
Tas Deews Abra`a`ma un J§a`a`ka un Jehkaba tas Deews muhśu Tehwu irr apgohdinajis śawu Dehlu
Deews Abra`a`ma un tas Deews J§a`a`ka un tas Deews Jehkaba Un Mo§us śahze drebbeht un ne drihk§teja usluhkoh
ekśch Deewa un ilgojahs kahdu D§ihwokli tam Deewam Jehkaba atra§t
no Sianas un nogree§ihs to besdeewigu Buhśchanu no Jehkaba
Pehz irr tas red§ehts no Jehkaba pehz no wiśśeem Apu§tuļeem
Jo pirms zitti no Jehkaba nahkuśchi bija bij tas ar teem Pagaņeem ehdis bet
JUhdas weens Kalps JE§us Kri§tus un Jehkaba Brahlis teem no Deewa ta Tehwa Śwehtiteem un zaur
to bihjajaht laid to gohda wiśśa Jehkaba Tauta in preekśch wiņņa
Semm in tohs Zeetuma=Ļaudis Jehkaba ispe§tijs
ta Jehkaba Zilts no
ta Semme preekśch ta Jehkaba Deewa
Kungs Lohder Mahzitais pee Jehkaba Basnizu Rihga^
Nammu Jehkaba
13 In śazzija Eekśch Jehkaba buhs
Ma§us tai zilti Jehkaba par aug§tu
13 Śakrahj wiśśas ziltis Jehkaba
teem Ļaudim Jehkaba in weenu Śakni
peegree§t in tahs Ziltis Jehkaba

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015