Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: jardanes
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

eeśa un tee Jeru§alemiteŗi Un tappe wiśśi no wiņņa Jardanes Uppe^ kri§titi un isśuhd§eja śawus Grehkus
Jr no Jeru§alemes un Jdumejas un no no wiņņas Jardanes puśśes un tee kas no Tirus un Sihdoņas weena leel
s tahm Rohbe§chahm thas Juddo=Semmes gaŗŗam ohtras Jardanes puśśes un tee Ļaudis nahze atkal kohpa^ pee wiņņu
Bet JE§us ta Śwehta Garra pilns nahze atkal no Jardanes un tappe zaur to Garru Tukśneśi^ eewe§ts

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015