Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: jardaņa
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

TAnni^ Laika^ nahze JESUS no Galilejas pee Jardaņa pee Jahņa ka wiņśch no tha kri§tihts taptu
Zabulons un ta Semme Nawtaļa Juhrmalli^ wiņņa puśs Jardaņa un Galileja pee Pagaņo=Semmes
Jeru§alemes un no Juddo=Semmes un no wiņņa puśśes Jardaņa
ejas un nahze us Juddo=Semmes Rohbe§chahm gaŗŗ tha Jardaņa
n wiņśch nogahje us wiśśu apkahrt guļļamu Teeśu ta Jardaņa paśluddinadams to Kri§tibu tahs Atgreeśchanas no

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015