Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: jahnis
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Galilea pehtz tahß Chri§tibas kattru Jahnis mahziya
no mann d§irrdeyu§chi 䧜aht Ai§to Jahnis gir ar Vhdeni
Ka to Jahnis mums §tahßta
Ka mums Jahnis §tah§ta
Rak§ts peepildihts tappa ka` to Jahnis mums §tah§ta Muhśo dehļ itt weenigi
mums Śwehts Jahnis §tah§ta Tas tappa nojemts §emme^ No Kru§ta
Kuŗŗu śwehts Jahnis ar Lehkśchanu parahdija Kad tas wehl śawas
§taiga kuŗŗu Jahnis tas Kri§titajs parahdijs zaur Je§u Kri§tu tawu
śwehtajs Jahnis palehkdams Mums rahd eekśch Mahtes Meeśiņņahms
TAnni^s Deena^s nahze Jahnis tas Kri§titais un śluddinaja Deewa^ Wahrdu Juddo=
Bet tas pats Jahnis walkaja śawahs Drehbehs no Kameeļo Spalwahm un Ah
Bet Jahnis ne ļahwe tam un śazzija Man waijad§etu no tewim k
n red§i tad atwehrehs tahs Debbeśehs pahr wiņņu un Jahnis red§eja to Deewa Garru itt ka kahdu Ballodi śewi
Andreis wiņņa Brahlis Jehkabs Zebedejuśa Dehls un Jahnis wiņņa Brahlis
UN kad Jahnis Zeetuma^ tohs Darbus Kri§tus d§irdeja śuhtija wiņ
muśchi ne irr neweens zehlees kas leelaks buhtu ka Jahnis tas Kri§titais Bet kas tas ma§akais irr Debbeśo=W
Jo Jahnis irr nahzis neds ehdis neds d§ehris Un tee śakka w
Un śazzija us śaweem Kalpeem Śchis irr Jahnis tas Kri§titais tas irr usmohdinahts no Miŗŗoņeem
Jo Jahnis bij us to śazzijis Tas tew ne peeklahjahs wiņņu L
Un wiņņi atbildeja Zitti śakka tu eśśohts Jahnis tas Kri§titais Zitti tu eśśohts Elias Zitti tu eś
Jo Jahnis irr pee jums nahzis us Taiśnibas Zeļļu un juhs ne
Tur bija Jahnis Tukśneśi^ kri§tidams un śluddinadams to Kri§tibu
Bet Jahnis bij apģehrbees ar Kameeļo Spalwahm un Ahdas=Joh§t
Bet pehz kad Jahnis nodohts bija nahze JE§us uhs Galileju śluddinadam
a to jo wiņņa Wahrds bij §innams tappis un śazzija Jahnis tas Kri§titajs no teem Miŗŗoņeem irr usmohdinahts
Bei Erodus to d§irdejs śazzija wiņśch irr Jahnis kam es to Galwu nozirtis tas irr usmohdinahts no
Jo Jahnis bij śazzijis us Erodu tas tew ne klahjahs ar tawa
Bet Jahnis atbildeja tam un śazzija Mahzitajs mehs red§ejam
Tad atgahje pee to Jehkabs un Jahnis tee Dehlee Zebedejuśa un śazzija Mahzitajs mehs g
am pretti tad jautaja wiņņu Pehteris un Jehkabs un Jahnis un Andrejs śewiśchki
ih§abet d§emdeśees Dehlu un tu śaukśi wiņņa Wahrdu Jahnis
aśśija Galdiņu rak§tija śazzidams wiņņa Wahrds irr Jahnis pahr to tee wiśśi brihnijahs
Tad atbildeja Jahnis wiśśeem śazzidams Es gann kri§tiju juhs ar Uhdeni
Un Jahnis ataizinaja diwi no śaweem Mahzekļeem un śuhtija t
Bet tee Wihri pee wiņņu nogahjuśchi śazzija Jahnis tas Kri§titajs irr muhs śuhtijs pee tew śazzidams
Jo Jahnis tas Kri§titajs irr nahzis neds Mai§u eh§dams neds
un ba§chijahs tapehz ka no zitteem runnahts kļu`a` Jahnis eśśohts augścham zehlees no Miŗŗoņeem
Bet Jahnis atbildedams śazzija Mei§teri mehs red§ejam zittu
Un wiņņa Mahzekļi Jehkabs un Jahnis to red§edami śazzija Kungs gribbi tu tad mehs śaz
uhs wiņņu Kungs mahzi muhs Deewu peeluhgt ittin ka Jahnis arrid§an irr śawus Mazekļus mahzijis
Weens Zilweks tappa no Deewa śuhtihts Jahnis Wahrda^
Jahnis dohd Leezibu no wiņņa un isśauz śazzidams Śchis b
Jahnis atbildeja teem un śazzija Es kri§tiju ar Uhdeni b
amas Weetas Betabaras wiņņ=puśs Jardanas=Uppes kur Jahnis kri§tija
Ohtra^ Deena^ eeraud§ija Jahnis JE§u pee śewi nahkam un śazzija Red§i śchis irr t
Un Jahnis dewe Leezibu śazzidams es red§eju to Garru śewi n
Ohtra^ Deena^ §tahweja Jahnis atkal un diwi no wiņņa Mahzekļeem
Un Jahnis kri§tija arrid§an Eenoņa tuwu pee Sahlines jo tur
Jo Jahnis ne bija wehl Zeetuma^ likts
Jahnis atbildeja un śazzija Zilweks ne warr neneeka ņemt

 

 

1 2 3

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015