Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: jahni
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Bet wiņņa Mahte atbildeja in śazzija Ne bet Jahni buhs to nośaukt In tee śazzija wiņņai Ne weens ta
Jehkabu in śchi Brahli Jahni in wedde tohs śewiśchki
u śaņehmuśchi bija śuhtija tee pee teem Pehteri in Jahni Tee tur nogahjuśchi luhd§e par teem ka tee to Śwe
to Dehlu Zebedejuśa in Jahni wiņņa Brahļi Laiwa^ ar
by śuhtiya tee py teems Peteri vnd Jahni kattri
Peteri vnd Jäcobu vnd Jahni winja Brahli vnd
Zebedei vnd Jahni śawu
vnd Jahni tohß diwi Dählus Zebedei vnd eeśahka
Śeewa reds tas gir tawß Dähls Jahni czeeni tawu Maht
No to §wähtu Jahni to Chri§tibu jehme
Kru§ta isśauze Śeewa red§i tas irr taws Dehls Jahni zeeni tu tawu
Bet JE§us d§irdejs Jahni eśśam nodohtu gahje atkal uhs Galileju
Zittus diwi Brahļus Jehkabu to Dehlu Zebedejuśa un Jahni wiņņa Brahli Laiwa^ ar śawa Tehwa Zebedejuśa śawu
Jo Erodus bij to Jahni Rohka^ ņehmis wiņņu śehjis un Zeetuma^ lizzis tha
eenahm ņehme JE§us pee śewim Pehteri un Jehkabu un Jahni ścha Brahli un wedde tohs śawjup us weenu aug§tu
mums ja bih§tahs no teem Ļaudim Jo wiśśi zeeni to Jahni par Praweetu
ht pagahjis red§eja Jehkabu to Dehlu Zebedejuśa un Jahni wiņņa Brahli un tohs paśchus Laiwa^ Tihkulus lahp
Un Jehkabu to Zebedejuśa Dehlu un Jahni Jehkaba Brahli un peelikke teem Pawahrdus Bo`a`ne
u ar śewim lihd§ eet ka ween Pehteri un Jehkabu un Jahni Jehkaba Brahli
Jo tas pats Erodus bij śuhtijs un to Jahni grahbis un to Zeetuma^ lizzis thas Erodeijas Wili
Jo Erodus bihjajahs Jahni §innadams wiņņu taiśnu un śwehtu Wihru eśśam un t
Bet tee atbildeja Tee śakka tew eśśam Jahni to Kri§titaju un zitti Eliju un zitti weenu no te
eenahm ņehme JE§us pee śewim Pehteri un Jehkabu un Jahni un wedde tohs śewiśchki us weenu aug§tu Kalnu
o d§irdeja eeśahze tee apśkai§tees pahr Jehkabu un Jahni
Un wiņśch ņehmehs pee śewim Pehteri un Jehkabu un Jahni un eeśahze baileht un trihzeht
Un wiņņa Mahte atbildeja un śazzija Ne bet Jahni buhs to nośaukt
u irr wiņśch arrid§an wehl to klaht darrijis un to Jahni Zeetuma^ eeślehd§is
Pehteri deweja un Andreju wiņņa Brahli Jehkabu un Jahni Wilipu un Behrtmeju
m peed§immuśchi ne weens Praweets irr leelaks pahr Jahni to Kri§titaju Bet tas ma§akajs eekśch Deewa=Wal§t
śch ne weenu eekścha ka ween Pehteri un Jehkabu un Jahni un tahs Meitas Tehwu un Mahti
Bet tee atbildedami śazzija Jahni to Kri§titaju un zitti Eliju un zitti weenu no te
ścheem Wahrdeem tad peeņehme wiņśch to Pehteri un Jahni un Jehkabu un kahpe augścham uhs to Kalnu Deewu l
i Ļaudis muhs ar Akmiņeem nomehtahs jo tee tizz to Jahni weenu Praweetu eśśam
Un wiņśch śuhtija Pehteri un Jahni śazzidams Eita un śataiśajt mums to Leeldeenas=Je
Un tee nahze pee Jahni un śazzija uhs to Mei§teri tas kas ar tewim wiņņ
Juhs eśśeet pee Jahni śuhtijśchi un tas irr tai Pateeśibai Leezibu dewi
Śchis red§edams to Pehteri un Jahni kad tee gribbeja Deewa=Namma^ ee=eet luhd§e ka ta
hrdu bij peeņehmuśi śuhtija pee teem to Pehteri un Jahni
tee to Amattu bij padarrijuśchi un ņehme arrid§an Jahni ar Pawahrdu Markus lihd§i
Un Barnabus dewe Padohmu to Jahni lihd§i ņemt kas arri śaukts tohp Markus
No to śwähtu Jahni to Chri§tibu jehme
Śeewa reds taß gir taws Dähls Jahni zeeni tawu Maht
py Pehteri Pahwilu Jahni und zitteems tee mums nhe warrehß
Tuxne§śy py to śwähtu Jahni katters to by Chri§tijis no
Ka licka Deews teem Judeem zaur Jahni śatziet Śarrghajeteeß
und Jahni winja Brahli unnd
Jäcobu und Jahni winja Brahli Pehtz tahm śe§ścham
ar Wahrdu Pehteri Jäcobu und Jahni teem by
te Mahzekļi wairahk und auxtake Zeenija to śwähtu Jahni nhe ka to Kunghu JE§um §chkißdami taß{tahß} Jahni
Juddeem śawus Ba§nizas=Kunghus py to śwähtu Jahni śuhtija ghribbädami §innaht arrieg Wings

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015