Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: jahņam
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

atbildeja un śazzija us teem No=eite un at śakkait Jahņam ko juhs d§irdaht un red§aht
Jo wiśśi Praweeśchi un ta Bauśliba lihd§ Jahņam irr mahzijuśchi no tha kas nahkams bij
Un aisśuhtijs nozirte Jahņam Galwu Zeetuma^
Ka ir Jehkabam un Jahņam teem Dehleem Zebedejuśa Śihmaņa Beedreem Un JE§us
Un Jahņam paśluddinaja wiņņa Mahzekļi no wiśśahm śchahm Lee
ildeja un śazzija us teem Eijaht un atśluddinajeet Jahņam ko juhs eśśaht red§ejśchi un d§irdejśchi ka tee A
Un Erodus śazzija Es Jahņam eśmu to Galwu nozirtis bet kahds irr śchis no ka
Ta Bauśliba un tee Praweeśchi irr lihd§ Jahņam no ta Laika tohp tas Preezas=Wahrds no tahs Deewa
e§ihmojis śuhtidams zaur śawu Eņģeli śawahm Kalpam Jahņam
Jahņam unnd śatzija Śarrghajeeß nhe darri to ai§to eß
Deewa Ghramata` kad tam śwähtam Jahņam red§eht by to leelu
teem No=eita in atśakkajt Jahņam atkaļ ko juhs red§aht in d§irdaht
bija wilkuśchi ka` ir Jehkabam in Jahņam teem Dehleem Zebedejuma

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015