Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: jahņa
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Prahta No Śwehta Jahņa likkahs kri§titees Śawu Darbu in Ammatu
PEe śwehta Jahņa Kri§tus nahk Tam paścham bij to kri§tiht Ta` śawu
Jahņa sahles
Jahņą Sahles
i^ Laika^ nahze JESUS no Galilejas pee Jardaņa pee Jahņa ka wiņśch no tha kri§tihts taptu
Tad nahze pee wiņņa Jahņa Mahzekļi un śazzija Kapehz gawejam mehs un tee Wa
nu nogahje eeśahze JE§us runnaht us teem Ļaudim no Jahņa Ko eśśaht juhs isgahjuśchi Tukśneśi^ red§eht grib
Bet no Jahņa tha Kri§titaja Laika lihd§ taggad tohp tai Debbeś
tes ismahzita śazzija Dohd man ścheit kahda Bļohda Jahņa tha Kri§titaja Galwu
Tad śapratte tee Mahzekļi ka wiņśch teem no Jahņa tha Kri§titaja śazzijis
No kurjen bija Jahņa Kri§tiba Ar no Debbes ar no Zilwekeem bet tee apd
ze JE§us no Nazaretes eekśch Galilejas un tappe no Jahņa kri§tihts Jardani^
śchi nahze Śihmaņa un Andreja Namma^ ar Jehkaba un Jahņa
Un tee Mahzekļi Jahņa un tho Wari§e`e`ŗo gaweja un tee nahze un śazzija
ahze un śazzija us wiņņu Kapehz gawe tee Mahzekļi Jahņa un tho Wari§e`e`ŗo un tawi Mahzekļi ne gawe
awai Mahtei ko luhgśchu es Bet ta śazzija To Galwu Jahņa tha Kri§titaja
ad peepeśchi kahda^ Bļohda^ doht gribbetu to Galwu Jahņa tha Kri§titaja
Bija Jahņa Kri§tiba no Debbes jeb no Zilwekeem Atbildeet man
Bet tee Ļaudis śchķitte un wiśśi śawa^ Prahta^ no Jahņa dohmaja neģģi tas eśśohts Kri§tus
Ta Dehla Jahņa ta Dehla Re§aśa ta Dehla Zorobabeļa ta Dehla Sala
Bet tee śazzija us wiņņu Kapehz gawe tee Jahņa Mahzekļi tik daud§ un Deewu peeluhd§ ittin ka arr
Un Jahņa Weh§tneśim no=eijoht eeśahze wiņśch runnaht us te
o=eijoht eeśahze wiņśch runnaht us teem Ļaudim no Jahņa ko eśśat juhs isgahjuśchi Tukśneśi^ śkattitees wa
un tee Muitineeki kas kri§titi bija ar to Kri§tibu Jahņa taiśnoja Deewu
Jahņa Kri§tiba bija ta no Debbeśim jeb no Zilwekeem
Un tur bija Mahria Maddaļa un Jahņa un Mahria Maddaļa un Jahņa un Mahria Jehkaba Maht
bija Mahria Maddaļa un Jahņa un Mahria Maddaļa un Jahņa un Mahria Jehkaba Mahte un tahs zittas ar tahm ka
Un śchi irr ta Leeziba Jahņa kad tee Juddi no Jeru§alemes śuhtija Pree§teŗus u
Weens no teem diweem kas no Jahņa to bija d§irdejuśchi un wiņņam pakkaļ gahjuśchi b
Tad zehlehs weena Apjautaśchana §tarp Jahņa Mahzekļeem un §tarp teem Juddeem no tahs Śśchķih§
Bet mann irr wairak Leezibas ne ka no Jahņa jo tee Darbi ko man tas Tehws dewis padarriht tee
Eeśahzis no tahs Kri§tibas Jahņa lihd§ tai Deenai kad wiņśch no mums usņemts irr w
Bet Pehteris §kattijahs us to ar Jahņa un śazzija uhsluhko us mums
śchis Tiślis kas weśśels bij tappis pee Pehteŗa un Jahņa turrejahs śatezzeja wiśśi Ļaudis pee teem eekśch
Kad tee nu red§eja to drohśchu Wallodu Pehteŗa un Jahņa un śa=jutte ka tee bija ne ismahziti un neprattig
Un nokawe Jehkabu to Brahli Jahņa ar Sohbinu
Un tas apdohmadamees nahze pee ta Namma Marias Jahņa Mahtes kam Pawahrds bija Markus kur dauds bij śap
as tam Kungam peederr §innadams tikkai to Kri§tibu Jahņa
eśśat juhs kri§titi un tee śazzija uhs to Kri§tibu Jahņa
§taigajis no Jahņa Kri§tibas lihd§ tai Deenai kad wiņ§ch no mums
Ta Ś Jahņa ta Kri§titaja Deena^
nomaitaja Jehkabu Jahņa Brahli ar Sohbina In red§edams
pee Jahņa ka wiņ§ch no ta Kri§tihts taptu
nogahja eeśahze JE§us runnaht us teem Ļaudim no Jahņa Ko
ŚChi irr Jahņa ta Kri§titaja Leeziba kad tee Judi no Jeru§alemes
Ś Apu§tula Jahņa Deena^
chelai§śitu} Ewangelio irr te Mahzekļi tha śwähta Jahņa katters to Kunghu JE§um Chri§tijis by Wings patz
Pe§titaju Bett te Mahzekļi tha śwähta Jahņa nhe ghribbeja
Ewangeli§ts us tahß Eejembśchanas Jahņa tha Chri§titaja
Ghai§chumu Bett man gir leelaka Lieziba nhe ka Jahņa Leeziba Ar ścheem Wahrdeem JE§us Chri§tus patz

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015