Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: jacobs
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

tad ghribbu eß töw ißpe§tiet und taß Apu§tuls Jacobs mahza zeeśch kaßlabb juh§śo §tarrpa` taß peeluhds
hdahß tad ghribbu eß töw pe§tiet Vnd taß Apu§tuls Jäcobs mahza Ja kaßlabba juh§śo §tarrpa` zeeśch
ewa Ghrahmata` §tahw ka weeghle taß wätzais Tähws Jäcobs mirris gir Kad Wings wi§śus Wahrdus us śaweem
ghribb śatziet Jäcobs gir beß nhe kahdas Kau§tiśchanas Mähtaśchanas
taß Apu§tuls Jäcobs No tahdas Leetas mums Deewa Ghramata da§che=reis
attghahjis no kattru taß wätzais Tähws Jäcobs by śatzijis
o Czeetumu To daries tas czaur §awu Dählu tapehtz Jacobs liexmoh§śees vnd J§ra ls preezah§§ees
Sohbeems ja ghawe Taß śwähtz Jacobs nhe ghribbeja
Kungs tam pawehlejis by Taß śwähtz Jacobs kallpoja{kallpojam}
patz teitz Jacobs pa§tara Ghullta` ghullädams śawa
ko wätzohß Laikohß Jacobs papreek§che śatzijis gir kad tha
Mehs la§śam Deewa Ghrahmata` ka Jacobs śawa wätzaka
bus Jacobs lixmis vnde J§rael §öw preczaßes
śacka taß śwähtz Apu§tuls Jäcobs Mehs śchim brie§cham ghribbam ścho leelu brienumu
gir bett Juda by Jäcoba Dähls Jäcobs by J§aaca Dähls
śarrgha unnd ghanna Lohpus ka Jäcobs śawas{śawa} Mahtes{} Brahļa Labana
lijis gir teem kattri to mieļo raxta taß Apu§tuls Jäcobs Vnd mehs d§eedam Jums kattri juhß tha Kungha
mmoteeß śacka taß Proweetz Micha Vnd taß Apu§tuls Jäcobs raxta E§śeeta Darritaji tha Wahrda unnd
tahß Ghaiśibas śacka taß Apu§tuls Jäcobs śawa` Ghramata`
gir Jo§ep śaplohśijiß Vnd Jäcobs śaplohśija śawas
vnde Maria tho maßako Jacobs vnde Jo§ephs
wahrdu śackoht leelu Manntu Jacobs no śawas Tähwa
gir ka taß śawu Wajad§ibu ślehpt warr Taß śwähtz Jacobs śacka Kad mann Deews taß Kungs dohd Mais eh§t
deena` to mahza mums taß śwähtz Apu§tuls Jacobs ka mums
śacka taß Apu§tuls Jacobs Ścho śawu Kallpu to Zillwäku
Apu§tuls Jacobs mums tha mahza Luhd§eta weens preek§ch
vnde Maria tha maßako Jacobs vnde Jo§ephs
und taß tappa w䧜äls Vnnd taß śwähtz Apu§tuls Jäcobs tadehļ
Schäla§tibu nhe gir darrijis raxta taß Apu§tuls Jäcobs Tapehtz laideeta mums mieļohx nhe ween ar Wahrdee
taß śwähtz Apu§tuls Jäcobs Ja kaßlabba nhew䧜äls
bijis bett winjai tick dauds nhe bija Taß wätzais Jäcobs
Engelus red§ejuśchi Taß śwähtz Jäcobs no śwe§§chaß Semmeß
taß Ghaiśchumas raxta taß Apu§tuls Jäcobs Vnd ka mehß
ws śöw §teixeeß py jums śacka taß śwähtz Apu§tuls Jäcobs Steid§eeß tu py Deewu att§tadams no Ghräkeems und

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015