Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: jacob
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Dawida vnd tas buhß weens Konings par to Nammu Jacob muh§chige vnd tha Koninja=Wall§tiba nhe mitteh§śe
Deewu Jacob 8 Katters tohs Ackmina kallnus pahrwehre par Vden
Ai§to te gir Jacob apryu§che vnde winne Nam~e ißpo§ti§ch
KAd J§rael nu Egypten broutz tas nams Jacob nu
Prexkan to Kunge tri§§ey ta Semme prexkan to Dewe Jacob
peeśatzija teem Paggaņeem ka ta Swaig§ne eek§chan Jacob und ta Śaule tahß Taißnibas usläku§śi gir Ścho
Nhelaimeh ar to śwähtu Jacob Kungs eß töw nhe lai§chu
J§aac unnd Jacob tee mieļoja Deewa Wahrdu bett ka
la§śam Deewa Ghramata` Jacob ghribbädams Deewam Vppereht
taß buhß weens Konings par to Nammu Jacob muh§chighe und tha Koninja=Wall§tiba nhe mitteh§ś
Dawida unnd Wings buhß Konings par to Zilltu Jacob muh§chighe und winja Koninja=Wall§tiba nhe
und wings Konings buhß par to zilltu Jacob muh§chighe
vnde tas buus wens Köninx pär tho Namme Jacob mußige vnd winga Koninge Wal§tibey nhe buus
pu§§e vnd ar Abraham vnd J§aac vnd Jacob exkan
Tee Juddi pee=luhds to Deewu Abraham J§aac und Jacob taß pa=lieds teem nheneeka
gir to dehwis Vnd ar to wätzu Thäwu Jacob Eß nhe äßmu
śawu Tähwu Jacob Dawids śawu labbu Draughu Jonathan
kur zitta` Rei§a` d§iewojuśchi Abraham J§aac cnd Jacob Vnd
to Deewu Jacob
Adam Seth Mathu§alem Noah Abraham J§aac Jacob Jo§ep Mo§es und zitti wätzi Tähwi und Proweetes
nomirris gir To peeminni Jacob und J§rael śacka juh§śo
pär tho Namme Jacob mußige vnde winge Köninge
wackare pu§§e vnd ar Abraham vnd J§aac vnd Jacob exkan debe§§e wal§tibe §hedees Beth te
to Nammu Jacob 16 Vnd teems Deewabijatayeems tadehļ §chau§§chala
13 Vnd śatziya Eek§chan Jacob buhs töw d§iewoht vnd J§raeļam
33 Ar Wahrdu taß Baußlis kattru Mo§es tay Nammi Jacob par krahßnu manntu pawehleyis gir
13 Śakrah wi§śus czilltus Jacob vnd leetz tohs tawus Manntineekus
25 Bett atlitzenaya wehl mas teems Ļaudeems Jacob vnd weenu
teems Bährneems gree§t vnd tohs czilltus Jacob attkal attne§t

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015